Všeobecné Zmluvné Podmienky Pre Cestujúcich (LimeJet)

Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú podmienky a pravidlá používania aplikácie LimeJet Taxi technológie, ktorá spája cestujúcich s dopravcami a ich vodičmi, aby im tak pomohlo efektívnejšie sa pohybovať po mestách.

Vlastník aplikácie LimeJet Taxi, spoločnosť Ljet s.r.o. (tiež označovaný ako „my“, „náš“ alebo „nás“, „LimeJet“) – , spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Obchodná 39, 811 06 Bratislava, IČO: 46 910 590, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro č.vložky:  146345/B, ale aj na spoločnosti a partnerov skupiny LimeJet(miestne dcérske spoločnosti, zástupcovia, pobočky, agenti atď.). Aby ste mohli používať aplikáciu LimeJet Taxi, musíte súhlasiť s Prepravným poriadkom prevádzkovateľa dispečingu a ďalšími podmienkami, ktoré sú uvedené nižšie:

1. Používanie aplikácie LimeJet Taxi

1.1 LimeJet poskytuje sprostredkúva služby dopravy prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby, vodičmi vozidiel taxislužby a vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu prostredníctvom používania platformy spoločnosti LimeJet (LimeJet Driver). LimeJet neposkytuje dopravné služby. Dopravné služby poskytujú dopravcovia prostredníctvom vodičov na základe zmluvy (uzatvorenej s vami ako cestujúcim) o preprave cestujúcich. Dopravcovia poskytujú dopravné služby nezávisle ako prevádzkovatelia taxislužieb. Spory vyplývajúce z práv spotrebiteľov, právnych záväzkov alebo právnych predpisov uplatniteľných na poskytovanie dopravných služieb budú vyriešené medzi cestujúcimi a dopravcami. Údaje o dopravcoch, vodičoch a ich taxislužbe sú k dispozícii v aplikácii LimeJet a potvrdenia o vykonaní jazdy sa posielajú na e-mailovú adresu uvedenú v profile cestujúceho.

1.2 Ak používate aplikáciu LimeJet Taxi, môžete zaplatiť iba pomocou aplikácie LimeJet Taxi alebo hotovosťou. Poplatky zahŕňajú platné dane, ak to vyžaduje zákon. Poplatky môžu zahŕňať aj iné príslušné poplatky, mýto a / alebo príplatky vrátane poplatkov za rezerváciu, mestské poplatky, letiskové poplatky alebo poplatky za spracovanie pri rozdelených platbách.

1.3 Počas používania aplikácie LimeJet Taxi je mobilné číslo cestujúceho prepojené s príslušným používateľským účtom LimeJet Taxi a pridané do našej databázy. Ak už nepoužívate svoje mobilné číslo, musíte o tom informovať LimeJet do 7 dní, aby sme mohli anonymizovať údaje vášho účtu. Ak nám neoznámite zmenu vášho čísla, váš mobilný operátor môže priradiť vaše číslo ďalšej osobe. Ak budete aj naďalej používať aplikáciu LimeJet Taxi, táto iná osoba môže vidieť vaše osobné údaje.

2. Propagačné kódy

2.1. LimeJet vám môže poslať propagačné kódy. Kredit v rámci propagačného kódu sa môže použiť na platbu po dokončení jazdy alebo na iné funkcie alebo výhody súvisiace so službou LimeJet a / alebo službou tretej strany. Propagačné kódy podliehajú dodatočným podmienkam, ktoré sú stanovené špecificky pre propagačné kódy. Dátumy vypršania platnosti propagačných kódov sa v aplikácii zobrazia po aktivácii propagačného kódu.

2.2. Ak suma cestovného presiahne použiteľný kredit pridelený vašej jazde,zostatok sa automaticky stiahne z účtu. Kredit v rámci propagačného kódu sa vzťahuje len na danú jazdu a nemôže prejsť na ďalšiu jazdu a automaticky prepadá. Na jednu jazdu sa môže použiť iba jeden propagačný kód.

2.3 LimeJet si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť akýkoľvek propagačný kód z akéhokoľvek dôvodu. To zahŕňa aj situáciu, kedy LimeJet usúdi, že kódy sú používané nezákonným alebo podvodným spôsobom, alebo boli vydané chybne, alebo platnosť ktorých už vypršala.

3. Platba vrámci aplikácie LimeJet Taxi

3.1 Za dopravné služby môžete zaplatiť pomocou aplikácie LimeJet Taxi alebo hotovosťou. Poskytnutí možnosti platby v rámci aplikácie LimeJet Taxi vystupujeme ako obchodný zástupca poskytovateľov dopravných služieb. Vaša povinnosť voči poskytovateľovi dopravnej služby je splnená po zadaní platobného príkazu na prevod finančných prostriedkov na bankový účet LimeJet. Vy ako cestujúci ste zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sa platba uskutočnila a aby ste mali k dispozícii dostatočné finančné prostriedky.

3.2 Pri platbách prostredníctvom aplikácie LimeJet Taxi je platba za jazdu postúpená dopravcovi. LimeJet môže od vás požadovať ďalšie údaje na overenie spôsobu platby.

3.3 Pri platbách za dopravné služby prostredníctvom aplikácie LimeJet Taxi však LimeJet nezodpovedá za prípadné náklady súvisiace s uskutočnením platby (náklady mobilného operátora, bankové poplatky atď.). Títo poskytovatelia služieb vám môžu účtovať dodatočné poplatky pri spracovaní platieb v súvislosti s platbou v aplikácii LimeJet Taxi. LimeJet nezodpovedá za žiadne takéto poplatky a v tomto ohľade sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti. Spôsob platby môže tiež podliehať dodatočným podmienkam uloženým príslušným poskytovateľom platobných služieb tretej strany. Pred použitím vybraného spôsobu platby sa o týchto podmienkach informujte.

3.4 LimeJet zodpovedá za fungovanie platieb v rámci LimeJet Taxi aplikácie a poskytuje aj podporu pri riešení problémov. Riešenie sporov súvisiacich s platbami v rámci aplikácie LimeJet Taxi prebieha priamo cez nás. Pre službu podpory platieb kontaktujte: [email protected]. Na žiadosti zaslané e-mailom alebo cez aplikáciu LimeJet Taxi odpovedáme do jedného pracovného dňa. LimeJet vyrieši sťažnosti a žiadosti súvisiace s platbou v aplikácii do dvoch pracovných dní.

**4. Objednávanie a zrušenie dopravných služieb **

4.1 Ak si objednáte dopravnú službu a dopravca alebo vodič súhlasil s vykonanímm jazdy, dopravná služba sa považuje za objednanú.

4.2 Keď dopravca resp. vodič potvrdí, že vašu jazdu vykoná, uzatvoríte s dopravcom resp. s vodičom samostatnú zmluvu o preprave osôb za podmienok, na ktorých sa s dopravcom resp. vodičom dohodnete. LimeJet nevykonáva jazdy a nie je zmluvnou stranou vašej dohody s príslušným dopravcom resp. vodičom.

4.3 Zrušenie objednanej dopravnej služby sa považuje za situáciu, keď dopravca resp. vodič na vašu žiadosť odpovedal a vy následne dopravnú službu odmietnete alebo zrušíte. Ak sa požiadavka na dopravnú službu po určitom čase zruší, má vodič nárok na zaplatenie storno poplatku uvedeného v aplikácii LimeJet Taxi.

4.4 Ak v rámci rozmedzia 24 hodín zrušíte žiadosť o dopravnú službu viackrát po sebe, môžeme dočasnezablokovať váš účet ako upozornenie. Po viacerých takýchto upozorneniach môžeme váš účet pozastaviť na dlhšie obdobie (napr. 6 mesiacov). Po uplynutí tejto lehoty môžete požiadať o reaktiváciu svojho účtu a vaša žiadosť bude nami preskúmaná.

4.5 Keď dopravca resp. vodič upozorní cestujúceho na príchod vozidla do miesta určenia a cestujúci, ktorý si jazdu objednal alebo cestujúci, pre ktorých bola jazda objednaná, sa k vozidlu nedostavia v časovom rozmedzí, ktoré je uvedené v aplikácii LimeJet Taxi, žiadosť o jazdu sa považuje za zrušenú. Niekedy sa vodič môže rozhodnúť zrušiť vašu požiadavku. V tomto prípade vás upozorňujeme, že LimeJet nie je zodpovedný za takéto situácie.

4.6 Ako náhle dopravca resp. vodič príde na miesto určenia a pošle vám oznámenie, že dorazil na miesto určenia, aplikácia LimeJet Taxi môže začať účtovať poplatky za tzv. stojné podľa sadzieb uvedených v aplikácii LimeJet Taxi.

4.7 Ak ste si vyžiadali dopravné služby pomocou aplikácie LimeJet Taxi a spôsobili poškodenie vozidla dopravcu alebo jeho vybavenia (okrem iného poškodením alebo znečistením vozidla alebo zapríčinením zápachu vo vozidle), dopravca resp. vodič má právo požadovať, aby ste zaplatili pokutu vo výške 50 EUR a požadovať náhradu za škody presahujúce výšku pokuty. Ak pokutu a / alebo náhradu škody nezaplatíte, spoločnosť LimeJet môže uplatniť nároky v mene poskytovateľa dopravnej služby.

5. Licencia na použitie aplikácie LimeJet Taxi

5.1 Pokiaľ budete dodržiavať Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, tieto Všeobecné obchodné podmienky pre cestujúcich, súhlasíme s tým, že vám poskytneme bezplatné, odvolateľné, nevýhradné právo na prístup a používanie aplikácie LimeJet Taxi v súlade s Prepravným poriadkom prevádzkovateľa dispečingu a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami pre cestujúcich, Oznámením o ochrane osobných údajov a podmienkami obchodu s aplikáciami. Toto právo na používanie aplikácie LimeJet Taxi nesmiete preniesť ani sublicencovať. V prípade zrušenia vášho práva na používanie aplikácie LimeJet Taxi sa zruší aj príslušná nevýhradná licencia.

6. Zodpovednosť

6.1 Keďže aplikácia LimeJet Taxi sprostredkúva služby dopravy prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby, vodičmi vozidiel taxislužby a vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii dopravcu prostredníctvom používania platformy spoločnosti LimeJet (LimeJet Driver) medzi cestujúcimi a dopravcami, nemôžeme zaručiť ani niesť zodpovednosť za kvalitu poskytovaných dopravných služieb. Keďže dostupnosť jázd závisí od správania dopravcov resp. vodičov, spoločnosť LimeJet nezaručuje, že cestujúci bude mať vždy k dispozícii ponuky na poskytovanie dopravných služieb.

6.2 Právo objednávateľa na vrátenie peňazí sa nevzťahuje na objednávky v rámci aplikácie LimeJet Taxi. Žiadosť o vrátenie peňazí za dopravné služby neznamená odstúpenie od zmluvy, na základe ktorej bolo objednané poskytovanie dopravnej služby.

6.3 Aplikácia LimeJet Taxi je poskytovaná tak, ako je. LimeJet nezaručuje, že prístup k aplikácii LimeJet Taxi bude neprerušovaný alebo bez chýb. V prípade akýchkoľvek chýb v softvéri sa budeme snažiť ich čo najskôr opraviť, ale zdôrazňujeme, že fungovanie aplikácie môže byť obmedzené kvôli príležitostným technickým chybám a nie sme schopní zaručiť, že aplikácia bude vždy k dispozícii (verejná krízová situácia môže mať za následok prerušenie služby).

6.4 LimeJet, jeho zástupcovia, riaditelia a zamestnanci nie sú zodpovední za žiadne straty alebo škody, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku použitia aplikácie LimeJet Taxi alebo v súvislosti s tým, že ste sa jazdu, ktorú ste si prostredníctvom aplikácie LimeJet Taxi objednali, spoliehali, vrátane, okrem iného: akejkoľvek priamej alebo nepriamej škody na majetku alebo peňažnej straty, straty zisku, straty podnikania, zmlúv, kontaktov, goodwillu, reputácie a akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť z prerušenia podnikania, straty alebo nepresnosti údajov a akýkoľvek iný druh straty alebo poškodenia.

6.5 Finančná zodpovednosť spoločnosti LimeJet v súvislosti s porušením zmluvy je obmedzená na 500 EUR. Právo na náhradu škody budete mať len vtedy, ak LimeJet úmyselne porušil zmluvu. LimeJet nenesie zodpovednosť za konanie alebo nečinnosť dopravcu resp. vodiča a nezodpovedá za škody, ktoré dopravca resp. vodič spôsobí cestujúcim.

6.6 Súhlasíte s plným odškodnením a chrániť LimeJet, jej pridružených spoločností, zástupcov, zamestnancov a riaditeľov, pred akýmikoľvek nárokmi alebo stratami (vrátane záväzkov, škôd, nákladov a výdavkov akejkoľvek povahy), ktoré utrpeli v dôsledku vášho používania aplikácie LimeJet Taxi (vrátane jázd, ktoré ste si prostredníctvom aplikácie LimeJet objednali).

6.7 LimeJet môže okamžite ukončiť vaše používanie aplikácie LimeJet Taxi, ak porušíte Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, tieto Všeobecné zmluvné podmienky pre cestujúcich alebo v prípade, ak považujeme za potrebné chrániť integritu LimeJet alebo bezpečnosť dopravcov a/alebo vodičov.

**7. Osvedčené postupy pri používaní LimeJet Taxi **

7.1 Keďže LimeJet nie je poskytovateľom dopravných služieb, akékoľvek problémy týkajúce sa kvality dopravných služieb budú riešené v súlade s pravidlami a predpismi poskytovateľa dopravnej služby alebo príslušného orgánu verejnej správy.

7.2 Žiadame vás o vypĺňanie formulára spätnej väzby v aplikácii LimeJet. To nám umožňujeponúknuť dopravcom a vodičom návrhy na zlepšenie kvality ich služieb.

7.3 Očakávame, že budete používať LimeJet aplikáciu v dobrej viere a budete rešpektovať dopravcov a vodičov, ktorí ponúkajú svoje služby prostredníctvom aplikácie LimeJet. Spoločnosť LimeJet si vyhradzuje právo zrušiť váš účet, ak ste porušili podmienky uvedené v Prepravnom poriadku prevádzkovateľ dispečingu, týchto Všeobecných obchodných podmienkach pre cestujúcich alebo ak sú vaše činnosti škodlivé, t.j. zadržiavanie platby za poskytnutie prepravnej služby, podvod, neúcta voči dopravcom a/alebo vodičom atď. V týchto prípadoch môže byť váš účet aplikácie LimeJet Taxi zrušený bez predchádzajúceho upozornenia.

7.4 LimeJet vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že aplikáciu LimeJet Taxi budú používať iba dopravcovia a vodiči, ktorí sú bezúhonní a rešpektujú svoju profesiu a cestujúcich. V žiadnom prípade však nemôžeme zaručiť, že každý poskytovateľ dopravných služieb, ktorý sa nachádza v aplikácii LimeJet, bude vždy spĺňať uvedené kritériá. Ak narazíte na nevyhovujúceho poskytovateľa dopravnej služby, informujte prosím spoločnosť zodpovednú za službu, dozorný orgán alebo našu zákaznícku podporu.

**8. Zmeny všeobecných obchodných podmienok **

8.1 Ak dôjde k podstatným zmenám a doplneniam Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich, budete na to upozornený e-mailom alebo notifikáciou aplikácie LimeJet Taxi. Ak budete pokračovať v používaní aplikácie LimeJet Taxi, bude sa to považovať za prijatie zmien a doplnení.

**9. Záverečné ustanovenia **

9.1 Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecné zmluvné podmienky pre cestujúcich sa budú v rozsahu, v ktorom to nie je právnymi predpismi vylúčené,riadiť a vykladaťa presadzovať v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Ak by príslušný spor vyplývajúci z Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, zo Všeobecných zmluvných podmienok pre cestujúcich alebo Zmluvy nemohol byť vyriešený rokovaniami, spor bude vyriešený príslušným súdom v Bratislave.

9.2 Ak sa stane niektoré z ustanovení Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov LimeJet, Zmluvných podmienok pre službu LimeJet Taxi, Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich LimeJet, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov LimeJet, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich LimeJet v rozsahu, v ktorom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, neplatným, nevymáhateľným alebo ak bude neúplné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov LimeJet, Zmluvných podmienok pre službu LimeJet Taxi, Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich LimeJet, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov LimeJet, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich LimeJet. Toto neplatné, nevymáhateľné, neúplné ustanovenie, alebo ustanovenie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, musí byť nahradené ustanovením, ktoré bude svojim zmyslom čo možno najbližšie zámeru tohto Prepravného poriadku prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecných zmluvných podmienok pre dopravcov a vodičov LimeJet, Zmluvných podmienok pre službu LimeJet Taxi, Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich LimeJet, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov LimeJet, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich LimeJet, a zároveň v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak neexistuje takéto ustanovenie, potom je potrebné príslušné neplatné, nevymáhateľné, neúplné ustanovenie, alebo ustanovenie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky opraviť iba v miere potrebnej na to, aby bolo vymáhateľné, platné, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a neobsahovalo medzery, a tento Prepravný poriadok prevádzkovateľa dispečingu, Všeobecné zmluvné podmienky pre dopravcov a vodičov LimeJet, Zmluvné podmienky pre službu LimeJet Taxi, Všeobecné obchodné podmienky pre cestujúcich LimeJet, Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov LimeJet, Zásady ochrany osobných údajov pre cestujúcich LimeJet zostanú v plnom rozsahu platné a účinné.

Dátum nadobudnutia účinnosti Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich: 14.02.2024.

e-mail: [email protected]