Všeobecné obchodné podmienky

1.  Všeobecné informácie a ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LJet s.r.o., ktorá prevádzkuje systém zdieľania vozidiel LimeJet Car (ďalej len VOP), upravujú vzájomné práva, povinnosti a princípy zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou LJet s.r.o. (ďalej len LimeJet Car) a vami, Užívateľom aplikácií zdieľaných vozidiel LimeJet Car založeného VOP, ktorá bude uzatvorená medzi vami a LimeJet Car na dobu neurčitú kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ v aplikácii LimeJet Car. Ktorej predmetom je prenajímanie dopravných prostriedkov (ďalej len Vozidlo/á) určených na základe rezervácií k dočasnému používaniu.

1.1. LimeJet Car

 1. LimeJet Car je aplikácia zdieľania vozidiel, prevádzkovaných spoločnosťou LJet s.r.o. so sídlom Obchodná 39, 811 06 Bratislava, IČO: 46 910 590, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro č.vložky:  146345/B.
  Kontaktný email: [email protected]
 • LimeJet Car poskytuje svoje služby v Slovenskej republike.
 • Aplikácia LimeJet Car vám umožňuje zdieľať Vozový park osobných automobilov spoločnosti LJet s.r.o. Zoznam Kategórií vozidiel tvoriacich Vozový park je súčasťou Cenníka a môže byť LimeJet Car menený s ohľadom na potreby rozšírenia alebo zúženia Vozového parku.

1.2. Užívateľ

 1. Užívateľ ste vy ako klient aplikácií LimeJet Car, ktorý sa zaregistroval v aplikácií, poskytol LimeJet Car svoje  údaje a kópie potrebných dokumentov a dokladov, uzavrel so LJet s.r.o. Zmluvu kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ v aplikácii LimeJet Car.
 2. Vzťahy medzi vami a LimeJet Car sa riadia týmito VOP s ich prílohami (najmä Cenníkom) a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. vami uvedená e-mailová adresa v aplikácií LimeJet Car je pre potreby komunikácie medzi vami a LimeJet Car považovaná za overený komunikačný kanál. Správy doručené z tejto e-mailovej adresy sú považované za správy od vás. Vaša e-mailová adresa uvedená v aplikácií LimeJet Car je pre potreby týchto VOP považovaná za súčasť Identifikačných údajov.

1.3. Vozidlá

 1. Všetky motorové Vozidlá vo Vozovom parku LJet s.r.o. sú vybavené technológiou na sledovanie polohy Vozidla (GPS), mobilná komunikácia s Vozidlom (GSM) a zariadením na odomykanie a zamykanie pomocou aplikácií LimeJet Car. Táto technológia umožňuje zdieľanie Vozidiel tak, ako ich prevádzkuje LimeJet Car, a je jeho kľúčovým predpokladom. Vyššie uvedená technológia je umiestnená v Palubnej jednotke.
 2. Vozidlá z Vozového parku sú vybavené Prevádzkovým denníkom formátu A5, ktorý obsahuje:
  1. Osvedčenie o registrácii vozidla (tzv. malý technický preukaz) od Vozidla,
  1. Doklad o zaplatení povinného zákonného poistenia,
  1. Palivovú kartu a číslo PIN k Palivovej karte,
  1. Formulár „Záznam o dopravnej nehode“,
  1. Kontakt na asistenčné služby,
  1. Prípadne ďalšie informácie dôležité pre prevádzku Vozidla alebo riešenie problémov s prevádzkou Vozidla.

2. Vozidlá, Zdieľanie vozidiel

Vozidlá sú využívané všetkými Užívateľmi LimeJet Car na základe používania aplikácií LimeJet Car.

2.1. Preberanie Vozidla

Prevzatím Vozidla dochádza k uskutočneniu úkonu Zapožičania. Za prevzatie Vozidla sa považuje prvé odomknutie vozidla pomocou aplikácií LimeJet Car v mobilnom telefóne. Dátum a presný čas prvého odomknutia je automaticky zaznamenaný v aplikácií. Platnosť a účinnosť každého úkonu Zapožičania je ukončená v momente Posledného uzamknutia Vozidla pomocou aplikácií v mobilnom telefóne.

2.2. Odovzdávanie Vozidla

Najneskôr v okamihu uplynutia vašeho prenajmu ste povinný vrátiť Vozidlo na povolene parkovisko v ramci mesta Bratislava . V opačnom prípade vám bude naúčtovaný poplatok za oneskorené vrátenie Vozidla podľa aktuálneho Cenníka (minutova tarifa).

2.2.1. Postup pri odovzdávaní

 1. Po odstavení Vozidla na Odovzdávajúcom mieste vypnite.
 2. Skontrolujte či sú zavreté všetky okná a zatvorte všetky dvere.
 3. Uzamknite Vozidlo Aplikáciou v mobilnom telefóne. Týmto úkonom sa končí doba Zapožičania Vozidla.

2.2.2. Pravidlá odovzdania

 1. Vozidlo ste povinný/á odovzdať bez neohlásených závad, poškodení a bežnej miere znečistenia.
 2. Ukončite zapožičania auta v Zóne, ktorá je výslovne uvedená v aplikácií LimeJet Car pre dané Vozidlo.
 3. Pokiaľ bude vozidlo odovzdané mimo, vyúčtuje LJet s.r.o. Užívateľovi, ktorý Vozidlo odovzdal mimo. Výška tohto poplatku je stanovená v Cenníku.

2.3. Základné pravidlá používania vozidiel

 1. Ste povinný/á starať sa o to, aby na Vozidlách nevznikala škoda. Škodu na Vozidle nesie LJet s.r.o v súlade s tu uvedenými pravidlami, ibaže by škoda bola spôsobená vami alebo osobami, ktorým ste umožnil/a prístup k Vozidlu.
 2. Akékoľvek škody, vzniknuté LJet s.r.o v dôsledku porušenia ktorejkoľvek vašej povinnosti vyplývajúcej zo zmluvného vzťahu so LJet s.r.o, ktoré vzniknú v dôsledku chyby alebo opomenutia z vašej strany, ste povinný/á nahradiť.
 3. Všetky škody rieši LJet s.r.o prostredníctvom poistovne, náhrada vami spôsobených škôd bude riešená podľa čl. 5.2. týchto VOP.
 4. Od okamihu prevzatia Vozidla nesiete zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na Vozidle. V prípade vzniku dopravnej nehody, odcudzenia, poškodenia alebo poškodenia časti Vozidla a ďalej v prípade, kedy došlo v dôsledku dopravnej nehody k poraneniu alebo usmrteniu osoby, ste povinný/á riešiť situáciu v súlade s postupmi uvedenými v týchto VOP pre jednotlivé situácie. Pokiaľ tak neučiníte, zodpovedáte za vzniknutú škodu v plnom rozsahu.
 5. Ste povinný/á vyplniť záznam o dopravnej nehode, pričom tento záznam je súčasťou Prevádzkového denníka. Potvrdenie o účasti na nehode alebo vzniku inej škody ďalším stranám, ste povinný/á neodkladne odovzdať LJet s.r.o, najneskôr do 3 hodín od vzniku škody.
 6. V prípade vzniku škody odcudzením Vozidla ste povinný/á povinný bezodkladne oznámiť podporu LimeJet Car. Ste povinný/á poskytovať Polícii, LJet s.r.o a jeho poisťovacej spoločnosti spoluprácu pri vyšetrovaní poistnej udalosti a v rámci likvidácie škodovej udalosti, poprípade aj v rámci súdneho konania.
 7. Zodpovednosť za škodu na Vozidle prechádza na Užívateľa v momente Prevzatia Vozidla podľa predchádzajúceho odseku. Zodpovednosť na Vozidle má každý Užívateľ od tohto momentu do Posledného uzamknutia Vozidla pomocou Aplikácie v mobilnom telefóne.
 8. Predchádzajúci článok neruší zodpovednosť Užívateľa za zaparkovanie Vozidla na mieste, ktoré na to nie je určené, pri Poslednom uzamknutí Vozidla pomocou Aplikácie v mobilnom telefóne. Všetky pokuty a ďalšie náklady vzniknuté z dôvodu vášho zaparkovania Vozidla na mieste, ktoré na to nie je určené, vám budú pripočítané k záväzkom pri pravidelnom Vyúčtovaní.
 9. Zaväzujete sa Vozidlo odovzdať primerane čisté a v bezchybnom stave. Bezchybným technickým stavom je myslené odovzdanie Vozidla bez zjavných porúch, poškodení, znečistení a iných závad, ktoré by nasledujúcemu Užívateľovi bránili v riadnom užívaní Vozidla, s prihliadnutím na bežné opotrebenie.
 10. Ste povinný/á Vozidlo využívať výhradne za účelom, na ktorý je určené, a dodržiavať všetky dopravné, colné a iné platné právne predpisy. Ďalej ste povinný/á Vozidlo používať spôsobom obvyklým a zodpovedajúcim normám a predpisom pre daný typ Vozidla.
 11. Ste povinný/á riadne sa o Vozidlo starať v zmysle zabránenia vzniku škody, vrátane povinností dodržovania stanovených podmienok a doporučení. Ste povinný/á zodpovedajúcim spôsobom zabezpečiť Vozidlo proti krádeži, poškodeniu alebo zásahu tretích osôb, ktoré nie sú oprávnené Vozidlo využívať, tzn. neponechávať Vozidlo zaparkované v nevhodných lokalitách, neponechávať Vozidlo odomknuté, a pod.
 12. Zaväzujete sa Vozidlá LJet s.r.o používať tak, aby pri ich používaní nevznikla škoda, a učiniť všetky potrebné opatrenia k zamedzeniu vzniku škôd. Za škodu sa nepovažuje bežné opotrebenie Vozidla.
 13. Užívateľ nesie zodpovednosť za škodu na osobných veciach, ktoré si ponechá vo Vozidle počas doby Zapožičania.
 14. LJet s.r.o prenajíma Vozidlá výlučne za účelom súkromnej prepravy osôb, a batožiny. Nie je povolené používať Vozidlá k preprave nadrozmerných nákladov.
 15. Beriete na vedomie, že vo všetkých Vozidlách LJet s.r.o je zakázané fajčiť. Porušenie tohto zákazu sa považuje za podstatné porušenie týchto VOP.
 16. Ste povinný/á mať po celú dobu používania Vozidla pri sebe platný vodičský preukaz a všetky ďalšie doklady a dokumenty predpokladané všeobecne záväznými predpismi platnými v mieste užívania Vozidla.
 17. Vozidlo môže byť riadené iba vami. Zodpovednosť za škodu na Vozidle nesiete vy ako Užívateľ aplikácií LimeJet Car bez ohľadu na to, kto Vozidlo v okamihu škody riadil.
 18. LimeJet Car vám umožní vo Vozidlách prevážať živé zvieratá. vy sa zaväzujete urobiť všetky potrebné opatrenia, aby pri prevoze živých zvierat nevznikla škoda, ako je uvedené v čl. 2.3.l)
 19. Zaväzujete sa Vozidlo po prevoze živého zvieraťa riadne vyčistiť, aby bolo učinené zadosť podľa čl. 2.3.i)

3. Záväzky a zodpovednosti  Ljet s.r.o.

 • Ljet s.r.o. sa zaväzuje:
  • byť Užívateľovi v maximálnej možnej miere nápomocným pri riešení závad, nehôd, či akýchkoľvek komplikácii a problémov vzniknutých či spojených s poskytovaním služieb LimeJet Car, a to i v prípade problémov s tretími stranami, ktorých služby LimeJet Car pre poskytovanie svojich služieb využíva.
  • pracovať na skvalitňovaní poskytovaných služieb a to ako samostatným rozvojom, tak i na vaše doporučenia. Rozhodnutia o investíciách zvyšujúcich hodnotu Vozidla.
  • pri zistení závady počas úkonu Preberania Vozidla poskytnúť Užívateľovi adekvátne náhradné riešenie.
  • starať sa o Vozidlá Vozového parku s náležitou pozornosťou a starostlivosťou, dbať na ich spôsobilosť pre premávku v cestnej doprave a udržiavať ich bezchybnom technickom stave.
  • zaistiť servis z dôvodu akútnej potreby (napr. oprava na ceste).
  • plánovať a zabezpečiť na Vozidlách pravidelnú údržbu a ich kontrolu, úplnosť povinnej výbavy, platnosť a úplnosť dokumentov o Vozidle (STK, EK, poistné zmluvy) ako aj dokumentácie vo Vozidle, viesť knihu jázd a evidenciu Užívateľov.
  • informovať Užívateľov v dostatočnom predstihu o plánovaných odstávkach internetových aplikácii a webstránok s Rezervačným systém.
  • niesť zodpovednosť za škody, ktoré spôsobí.
 • LJet s.r.o nezodpovedá za škody alebo iné následky, ktoré boli zapríčinené:
  • Neuskutočnením plánovanej jazdy z dôvodu nedostupnosti rezervovaného Vozidla,
  • Nedosiahnutím cieľa uskutočnenej jazdy z dôvodu poruchy na zapožičanom Vozidle,
  • Falšovaním alebo úpravou preukazu totožnosti a/alebo iných dokumentov
  • Neohlásením straty alebo odcudzenia preukazov totožnosti,
  • Použitím Identifikačných údajov treťou osobou,
  • vašim jednaním v rozpore týmito VOP či právnymi predpismi,
  • V ďalších prípadoch zjednaných medzi LJet s.r.o a vami, a v prípadoch stanovených právnymi predpismi.

4. Komunikačné kanály

 1. Pre rezerváciu vozidiel budete využívať aplikáciu LimeJet Car. V ostatných veciach môžete LJet s.r.o. kontaktovať elektronickou poštou priamo cez aplikáciu .
  1. LJet s.r.o. nezodpovedá za chyby vzniknuté pri prevádzke Komunikačných kanálov. Ste si vedomý/á toho, že komunikáciu so LJet s.r.o. prostredníctvom Komunikačných kanálov sprostredkováva operátor tretej strany. Škody spôsobené technickými poruchami zo strany týchto operátorov sú vo výlučnej zodpovednosti strany, ktorá porušila svoje záväzky.
  1. LJet s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s akýmikoľvek náležite ohlásenými alebo plánovanými odstávkami aplikácií alebo Komunikačných kanálov. Odstávky ohlásené v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom internetovej stránky c)   LJet s.r.o. www.limejet.com alebo iným preukázateľným a vhodným spôsobom sú považované za náležite ohlásené alebo plánované odstávky.

4.1. Aplikácia LimeJet Car

 1. Aplikácia LimeJet Car je nástrojom na uskutočňovanie rezervácií jednotlivých Vozidiel, a je vám k dispozícii online 24/7. Aplikácia LimeJet Car vám umožňuje využívanie Vozového parku Vozidiel LimeJet Car.
 2. Aplikácia LimeJet Car negarantuje, že niektoré z Vozidiel vám bude dostupné vo vami zvolený čas. Aplikácia LimeJet Car zdieľania vozidiel funguje na princípe včasnej rezervácie, tzn. že Užívateľ, ktorý urobil svoju rezerváciu ako prvý, má právo vybrané Vozidlo využívať.

4.2. E-mailová konferencia

 1. Slúži predovšetkým na hromadné oznamovanie informácií zo strany LJet s.r.o.
 2. Vami udaná Kontaktná e-mailová adresa bude po podpísaní Zmluvy zaradená do E-mailovej konferencie LJet s.r.o.

4.3. Pozastavenie funkčnosti komunikačných kanálov

 1. LJet s.r.o. má právo pozastaviť funkčnosť aplikácií LimeJet Car a E-mailovej konferencie alebo vašich Identifikačných údajov z dôvodu
  1. bezpečnosti,
  1. nebezpečenstva a/alebo podozrenia z ich neoprávneného alebo podvodného použitia a/alebo porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov,
  1. porušenia VOP, najmä nezaplatenie splatných záväzkov voči LJet s.r.o., pokiaľ nepominú dôvody na pozastavenie funkčnosti.

O tejto skutočnosti budete podľa povahy veci vyrozumený/á.

 • LJet s.r.o. je oprávnené používať automatizované i neautomatizované bezpečnostné monitorovacie systémy zamerané na odhalenie podvodných aktivít v prostredí elektronických médií
 • Pokiaľ bezpečnostné monitorovacie systémy vyhodnotia vaše správanie ako neobvyklé, LJet s.r.o. si vyhradzuje právo blokovať príslušný Komunikačný kanál alebo Identifikačný údaj.

4.4. Pravidlá komunikácie, ochrana osobných údajov a dôverných informácii

 1. Ste oprávnený/á komunikovať so LJet s.r.o. a rezervovať Vozidlá LJet s.r.o. prostredníctvom aplikácií LimeJet Car. Ste povinný/á pozorne sledovať všetky správy, ktoré vám LJet s.r.o. doručí prostredníctvom Komunikačných kanálov alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie. Beriete na vedomie a súhlasíte, že LJet s.r.o.  bude tam, kde to právne predpisy pripúšťajú, používať „LimeJet Car“ alebo „Vaše LimeJet Car“ a/alebo naskenované podpisy ako mechanický prostriedok náhrady podpisu v akejkoľvek komunikácii, ktorú vám LJet s.r.o. pošle prostredníctvom Komunikačných kanálov alebo prostredníctvom kuriérnej služby.
 2. Ste povinný/á upovedomiť LJet s.r.o.  o akejkoľvek zmene vo vašich Identifikačných údajoch, a to bez zbytočného odkladu. Porušenie tejto povinnosti môže ovplyvniť fungovanie jednotlivých Komunikačných kanálov, a preto v takomto prípade

LJet s.r.o. nezodpovedá za chyby vzniknuté pri prevádzke Komunikačných kanálov. LJet s.r.o.takisto nezodpovedá za škodu či inú ujmu, ktorá vznikne z dôvodu nesplnenia vašich povinností podľa tohto článku.

 • Ste povinný/á zabrániť odtajneniu vašich Identifikačných údajov, najmä neposkytovať detaily o vašich Identifikačných údajoch neoprávneným osobám. Pokiaľ zistíte, že by mohlo dôjsť k zneužitiu Komunikačného kanálu alebo vašich Identifikačných údajov, ste povinný/á bezodkladne kontaktovať LJet s.r.o. a požiadať o blokovanie prístupu. Rovnakým spôsobom musíte postupovať aj v prípade, že ste Identifikačné údaje stratili alebo vám boli odcudzené.
 • Ste oboznámený/á a súhlasíte s tým, že LJet s.r.o. vo svojom informačnom systéme spracováva vaše osobné údaje podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Zb.
 • LJet s.r.o.  dôsledne zachováva mlčanlivosť o Dôverných údajoch.
 • Zodpovedáte za správnosť a úplnosť akýchkoľvek osobných údajov, ktoré ste poskytol/a LJet s.r.o. a za ich aktualizáciu. Osobné údaje tretej osoby môžete LJet s.r.o.  poskytnúť, len pokiaľ máte písomný a neodvolateľný súhlas tejto tretej osoby k poskytnutiu ich osobných údajov LJet s.r.o. v súlade s týmto článkom; v opačnom prípade budete povinný/á nahradiť

LJet s.r.o.  akékoľvek prípadné škody, ktoré v dôsledku použitia osobných údajov bez súhlasu príslušnej osoby LJet s.r.o.  vzniknú.

 • Beriete na vedomie, že
  • ste bol/a informovaný/á o svojich zákonných právach súvisiacich so spracovaním Dôverných údajov, hlavne vašich osobných údajov, a
  • vaše Dôverné údaje môžu byť zverejnené aj bez vášho predchádzajúceho súhlasu tretím osobám v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 • Za účelom bezproblémového prevádzkovania aplikácia LimeJet Car sleduje polohu Vozidla pomocou technológií vo Vozidle.
 • Beriete na vedomie, že ukončením Rezervácie, teda Posledným uzamknutím Vozidla aplikáciou LimeJet Car v mobilnom telefóne sa presná poloha Vozidla automaticky zverejní v aplikácií LimeJet Car, a je k dispozícii všetkým Užívateľom aplikácií LimeJet Car

4.4. Oznámenie a doručovanie

 1. V prípadoch, kedy to právnické predpisy umožňujú, vám bude LJet s.r.o. vždy doručovať dokumenty elektronickými prostriedkami (najmä e-mailom alebo inými elektronickými médiami), v opačnom prípade osobne, držiteľom poštovej licencie alebo kuriérnou službou zaslaním na vašu adresu uvedenú v aplikácií.
 2. Zaväzujete sa vykonávať kontrolu svojej e-mailovej schránky či iných elektronických médií, prostredníctvom ktorých vám môže LJet s.r.o. doručovať, v dostatočnom rozsahu tak, aby nedochádzalo k mareniu účinnosti úkonov učinených voči vám zo strany LJet s.r.o.  podľa VOP.
 3. V prípadoch, kedy to právne predpisy umožňujú, budete doručovať dokumenty LJet s.r.o. elektronickými prostriedkami (e-mail alebo iné elektronické médiá), v opačnom prípade osobne na Kontaktnú adresu, bežnou poštou alebo kuriérnou poštou na korešpondečnú adresu alebo inú adresu LJet s.r.o. uvedenú na našej internetovej stránke www.limejet.com.
 4. Účinky spojené s doručením nastávajú pri dokumentoch zaslaných e-mailom alebo inými prostriedkami elektronickej komunikácie okamihom, kedy LJet s.r.o.  obdrží potvrdenie o doručené odoslaného e-mailu, najneskôr dňom nasledujúcim po jeho odoslaní, pokiaľ nepreukážete, že e-mailom nebol v danej lehote do e-mailovej schránky doručený
 5. LJet s.r.o.  rozhodne na základe vlastného uváženia o spôsobe a forme doručenia v súlade s právnymi predpismi.
 6. Beriete na vedomie, že LJet s.r.o.  môže použiť na komunikáciu s vami SMS správy v súvislosti s poskytovanými službami, a že SMS správy môžu obsahovať informácie, oznámenia alebo varovania. LJet s.r.o.  je oprávnené zasielať SMS správy na vami poskytnuté telefónne čísla.

5. Riešenie problémov  a škôd

 • Závady
 1. V prípade zistenia závady počas doby Zapožičania ihneď kontaktujte LJet s.r.o., kompetentný pracovník po konzultácii s vami rozhodne a oboznámi vás s postupom a rozsahom riešenia závady.
  1. V prípade, že sa so LJet s.r.o.  dohodnete na neodkladnej oprave vami alebo v servise, pokiaľ vynaložíte na opravu Vozidla čiastku vyššiu než 100€ môžete požiadať LJet s.r.o.  o okamžité preplatenie, a to prostredníctvom Komunikačných kanálov, s uvedením čísla účtu, účelu a čiastky.
  1. Táto žiadosť o platbu musí byť vždy celá doložená originálom daňového dokladu.
 • Platba alebo jej časť bez doloženia originálu daňového dokladu nebude zo strany LJet s.r.o. preplatená.
  • V prípade ceny za opravu závady do 100€ vám bude o danú sumu znížená/é platba/y za služby.
  • V prípade nejasností v rozsahu opravy vám LJet s.r.o.  bezodkladne navrhe adekvátne riešenie.

5.2. Nehoda a škodová udalosť

 1. Vozidlá LJet s.r.o.  sú poistené ako povinným havarijným poistením, tak aj havarijným poistením.
 2. Pri dopravnej nehode postupujte podľa platných právnych predpisov:
  1. Podľa § 64 ods. 1 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len „zákon“) sa za dopravnú nehodu považuje udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:
   1. sa usmrtí alebo zraní osoba,
   1. sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
   1. uniknú nebezpečné veci alebo
   1. na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona, čo predstavuje približne 4 000 EUR.
  1. Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, pri ktorej sa účastníci nedohodli na jej zavinení, ak je niektorí z vodičov pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo ak účastník škodovej udalosti nezastavil bezodkladne svoje vozidlo, nepreukázal svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti alebo mu neposkytol údaje o poistení vozidla.
  1. V ostatných prípadoch sa jedná o škodovú udalosť, pri ktorých nie je povinnosť tieto hlásiť dopravnej polícií.
 3. V prípade potreby bezprostredne kontaktujte Políciu, prípadne záchranné zložky (hasiči, zdravotná pomoc).
 4. Vyplňte záznam o nehode, a to aj v prípade, že k nehode nebola privolaná Polícia (a jedná sa len o škodovú udalosť), alebo nebolo pri nehode prítomné žiadne iné vozidlo, či účastník dopravy. Záznam o nehode bude potrebný pre poistovňu.
 5. Ak výsledok policajného vyšetrovania nepreukáže zavinenie nehody inou osobou, znášate zodpovednosť za nehodu vy.
 6. V prípade vami nezavinenej dopravnej nehody si nárokuje LJet s.r.o.  platbu od poisťovne vinníka.
 7. Bezprostredné výdavky na odstránenie vzniknutých škôd sú hradené z prostriedkov LJet s.r.o.  alebo vami, po telefonickom dohovore so LJet s.r.o..
 8. Pokiaľ nedôjde k dohode o uhradení spoluúčasti medzi LJet s.r.o.  a vami ako vinníkom nehody, je LJet s.r.o. oprávnené použiť na krytie spoluúčasti váš Depozit.
 9. Zaväzujete sa poskytnúť SHARECAR nutnú súčinnosť pri vybavovaní všetkých administratívnych úkonov spojených s vybavením poistnej udalosti. Neposkytnutie potrebnej súčinnosti sa považuje za podstatné porušenie VOP.
 10. V prípade vami zavinenej dopravnej nehody je škoda vzniknutá LJet s.r.o.  preplácaná podľa nasledujúcich pravidiel:
  1. Škoda v hodnote nižšej než je Minimálna spoluúčasť je vami (vinníkom) hradená plne,
  1. Škoda v hodnote vyššej než Minimálna spoluúčasť uhradí LJet s.r.o.  s vašou spoluúčasťou. Výška spoluúčasti je vyhlasovaná v Cenníku.

5.3. Odcudzenie

 1. vašou povinnosťou je okamžite hlásiť odcudzenie Vozidla alebo pokus o odcudzenie, pri ktorom na Vozidle vznikla škoda, Polícii a následne LJet s.r.o..
 2. V prípade odcudzenia Vozidla máte povinnosť uhradiť Minimálnu spoluúčasť, vyhlasovanú LJet s.r.o.  v Cenníku Pokiaľ je Vozidlo následne nájdené, LJet s.r.o.  vám uhradenú Minimálnu spoluúčasť bez zbytočného odkladu vráti.
 3. V prípade, že vám bolo odcudzené Vozidlo LJet s.r.o., ste povinný/á poskytnúť LJet s.r.o. nutnú spoluprácu pri vybavovaní všetkých administratívnych úkonov spojených s vybavovaním poistnej udalosti. Neposkytnutie potrebnej spolupráce sa považuje za podstatné porušenie VOP.

6. Pokuty a sankcie

 1. V prípade, že dôjde na základe spáchania priestupku či iného správneho deliktu k uloženiu pokuty LJet s.r.o., je LJet s.r.o. oprávnené požadovať uhradenie čiastky vo výške pokuty po Užívateľovi, ktorý Vozidlo užíval v dobe, kedy mal byť tento priestupok či správny delikt spáchaný. LJet s.r.o. v súlade s platnými právnymi predpismi oznámi príslušnému správnemu úradu totožnosť Užívateľa, ktorý v dobe spáchania priestupku Vozidlo užíval. Vyhýbanie sa zaplateniu pokuty sa považuje za podstatné porušenie týchto VOP.
  1. Sankcie za nevrátenie Vozidla po uplynutí doby rezervácie.
  1. Sankcie za znečistené Vozidlo
  1. Sankcie za fajčenie vo Vozidle
  1. Sankcie za ukončenie rezervácie mimo povolenoho miesta

7.Ceny za služby, vyúčtovanie a platby

 • Platby súvisiace s prevádzkou Vozidla a zápismi
 1. Forma úhrady je automatická platba z platobnej karty Užívateľ  cez aplikáciu LimeJet Car.
  1. Pokiaľ je Vozidlo Palivovou kartou vybavené, je Palivová karta štandardne uložená v vo vlastnom držiaku v skrinke pred spolujazdcom..
  1. Pre platbu pomocou Palivovej karty je potrebné uviesť predajcovi číslo PIN. Číslo PIN je uvedené v Prevádzkovom denníku.

7.2. Poplatky, vyúčtovanie a platby

 1. LJet s.r.o. spoplatňuje svoje štandardné služby v súlade s Cenníkom, ktorý je k dispozícii v aplikácii LimeJet Car. Beriete na vedomie, že LJet s.r.o. má právo upraviť a zmeniť Cenník pre vybraných Užívateľov aplikáciu LimeJet Car. LJet s.r.o. je oprávnené meniť rozsah poskytovaných služieb, taktiež aj výšku a štruktúru poplatkov a cien za služby v Cenníku.
 2. Vyúčtovanie služieb LJet s.r.o. je vykonávané na základe automatizovaných záznamov z Palubných jednotiek a aplikácii LimeJet Car.Jedná sa najmä o záznam o počte najazdených kilometrov a záznam o dĺžke rezervácie (v hodinách).
 3. Maximálna povolená odchýlka merania najazdenej vzdialenosti pomocou technológie Palubných jednotiek od hodnôt nameraných počítadlom najazdenej vzdialenosti vo Vozidle činí 1%, minimálne však 1 km, vztiahnutá na jedno použitie Vozidla. Jedným použitím Vozidla sa rozumie interval medzi prevzatím a odovzdaním Vozidla pomocou Aplikácie v mobilnom telefóne. Znamená to napríklad, že pri najazdení vzdialenosti 2 km podľa počítadla najazdenej vzdialenosti vo Vozidle Vám aplikácia LimeJet Car môže naúčtovať 1 až 3 km; pri najazdení vzdialenosti 200 km podľa počítadla najazdenej vzdialenosti vo Vozidle Vám aplikácia LimeJet Car môže naúčtovať 198 až 202 km.
 4. Čas ukončenia rezervácie, tak ako je zaznamenaný v aplikácii LimeJet Car po poslednom uzamknutí Vozidla pomocou Aplikácie v mobilnom telefóne je pre potreby Vyúčtovania.
 5. Cena za iné než štandardné služby uvedené v Cenníku, bude medzi Vami a LJet s.r.o. zjednaná individuálne na základe predchádzajúceho dohovoru.
 6. Frekvencia vyúčtovania služieb LJet s.r.o. (ďalej Účtovné obdobie) je stanovená v Cenníku.
 7. Vyúčtovanie prebehne automaticky po ukončení rezervácie to znamená, po uzamknutí Vozidla pomocou Aplikácie v mobilnom telefóne. Forma úhrady je automatická platba z platobnej karty Užívateľa.
 8. Užívateľ dáva pri registrácii do systému aplikácia LimeJet Car súhlas so zriadením a vykonávaním automatických platieb. Tieto automatické platby, je možné kedykoľvek zrušiť cez Aplikáciu v mobilnom telefóne, ale zároveň mu bude deaktivovaná možnosť vytvoriť novú rezerváciu vozidla až do doby, kým sa dôvod zrušenia automatických platieb nevysvetlí.
 9. Ku každej automatickej platbe bude vystavená a doručená faktúra. Výpis Vami čerpaných služieb je dostupný v v Aplikácii v mobilnom telefóne, prípadne vám ho poskytne LJet s.r.o. na požiadanie.
 10. Všetky platby a poplatky budú vyúčtované v eurách.
 11. V prípade, že neuhradíte včas poplatky alebo iné záväzky voči LJet s.r.o., a to ani v dodatočnej lehote, ktorú Vám LJet s.r.o.  poskytne v dĺžke minimálne 7 dní, má LJet s.r.o. právo na náhradu nákladov právnych služieb, nákladov spojených s uplatňovaním svojich nárokov, správnych poplatkov a daní, taktiež i na náhradu iných nákladov spojených s vymáhaním svojich pohľadávok (ako napríklad telefón, fax, poplatky za poštovné a pod.). Týmito čiastkami je LJet s.r.o. oprávnené zaťažiť Vaše pravidelné vyúčtovanie Účtovného obdobia.
 12. V prípade, že nebude splatná pohľadávka uhradená na bankový účet LJet s.r.o. do troch pracovných dní po dni splatnosti, bude štvrtý deň po dni splatnosti neuhradené pohľadávky zablokovaný Váš prístup do aplikácii LimeJet Car a všetky Vaše budúce rezervácie budú odstránené. Po uhradení pohľadávky LJet s.r.o.  Vám bude obnovený prístup do aplikácii LimeJet Car, ale nebudú Vám obnovené zrušené budúce rezervácie.
 13. V prípade, že poplatky (na ktoré má LJet s.r.o.  nárok) nie sú zaplatené v stanovenej lehote z akéhokoľvek dôvodu, nie je tým dotknuté právo LJet s.r.o.  na ich vymáhanie v budúcnosti.
 14. SHARECAR neakceptuje ako zálohy pre pravidelné vyúčtovanie platby za:
  1. Diaľničné známky a mýtne poplatky v zahraničí,
  1. Palivo iné než uvedené pre Vozidlo,
  1. Odtiahnutie Vozidla alebo „opravu na ceste“ po zavinenej havárii (na tieto situácie sa vzťahujú pravidlá pre spoluúčasť, viď článok 5.2.j)).
  1. Neodsúhlasené odložiteľné opravy či údržbové práce na Vozidle (viď čl. 5.2.j)).
 15. Služby SHARECAR Vám budú vyúčtované na základe údajov z palubnej jednotky o prejdených kilometroch, rezervovaných hodinách, využitého príslušenstva prípadne ďalších dodatkových služieb, ktoré využijete

7.3. Inkasné oprávnenie, započítanie a plnenie záväzkov

 1. LJet s.r.o. je taktiež oprávnené kedykoľvek započítať akékoľvek svoje peňažné pohľadávky, ktoré má voči Vám, proti akýmkoľvek Vašim peňažným pohľadávkam voči LJet s.r.o., bez ohľadu na to, či sú tieto pohľadávky splatné či nie, a bez ohľadu na ich menu či právny vzťah, z ktorého vyplývajú.
 2. LJet s.r.o. je taktiež oprávnené započítať vzájomné pohľadávky, ktoré zatiaľ nie sú splatné, pohľadávky, ktoré sú premlčané, podmienené alebo neisté pohľadávky, ako i pohľadávky, ktoré nie je možné uplatniť na súde, a pohľadávky, ktoré nie je možné postihnúť výkonom rozhodnutia alebo exekúcie.
 3. Vaše platby budú započítané na úhradu vašich záväzkov voči LJet s.r.o.  v poradí najskôr na
  1. príslušenstvo a následne na istinu akejkoľvek pohľadávky LJet s.r.o. a
  1. na pohľadávku, ktorej splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené. Pokiaľ deň splatnosti záväzku, ktorý máte voči LJet s.r.o., alebo akejkoľvek jeho časti pripadne na iný deň, než je Pracovný deň, za deň splatnosti Vášho záväzku voči LJet s.r.o. alebo akejkoľvek jeho časti sa považuje bezprostredne predchádzajúci pracovný deň.

8. Reklamácia

 1. Máte právo podať LJet s.r.o. reklamáciu poskytnutých služieb alebo vyúčtovania prostredníctvom Komunikačných kanálov. LJet s.r.o. potvrdí prijatie vašej reklamácie a vašou reklamáciou sa bude zaoberať v reklamačnom konaní.
  1. Beriete na vedomie, že LJet s.r.o.  je oprávnené jednostranne zmeniť Reklamačný poriadok. LJet s.r.o. zverejní akékoľvek zmeny Reklamačného poriadku prostredníctvom Komunikačných kanálov.
  1. V prípade zmeny Reklamačného poriadku budú už prijaté a začaté reklamačné konania riešené podľa Reklamačného poriadku platného v čase prijatia reklamácie.

9.    Záverečné ustanovenia

 1. Právne oznámenie, rozhodné právo a jazyk
 1. Všetky právne vzťahy medzi vami a LJet s.r.o.  sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.
  1. Celá komunikácia prebiehajúca medzi vami a LJet s.r.o. bude vedená v slovenskom jazyku, okrem prípadov, kedy sa dohodneme inak. Tieto VOP môžu byť vyhotovené v rôznych jazykových verziách. V prípade rozporu medzi jednotlivými jazykovými verziami, má prednosť slovenské znenie.
  1. Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie  VOP alebo ktoréhokoľvek z Dokumentov stane neplatným či nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení .
  1. Tieto VOP sú neplatné v tých častiach a tom rozsahu, v ktorom by sa rozchádzali v právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä s Ústavou SR č. 640/1992 Zb., Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb., Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. a Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Zb.

11.2. Zmeny

 1. V záujme kvality vám poskytovaných služieb, v náväznosti na vývoj právnej úpravy a tiež s ohľadom na obchodnú politiku LJet s.r.o. , je LJet s.r.o. oprávnené meniť tieto VOP a ďalšie zmluvné dokumenty.
 2. Zmena VOP či iných zmluvných dokumentov ukladá Klientom právo zmeny odmietnuť.
 3. Pokiaľ Klient nevyužije svoje právo podať z tohto dôvodu výpoveď, považuje to LJet s.r.o.  za súhlas so zmenou.
 4. LJet s.r.o.  je oprávnené vykonať jednostrannú zmenu obchodného názvu alebo produktu alebo služby, o ktorej je povinné vás informovať vhodným spôsobom bez zbytočného odkladu. Zmena obchodného názvu produktu alebo služby nemá vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmeny.

11.3. Prehlásenia

 1. Prehlasujete, že ste plne svojprávny/a a máte trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike. Prehlasujete, že v dobe podpisu všetky informácie a dokumenty, ktoré ste poskytol/a LJet s.r.o. , sú aktuálne, úplné, presné a správne, a že ste nezatajil/a žiadne podstatné informácie pre LJet s.r.o. .
 2. Beriete na vedomie, že Identifikačné údaje slúžia výlučne na komunikáciu so LJet s.r.o.  a k bezpečnej a jednoznačnej identifikácii zo strany LJet s.r.o.. Dávate súhlas k tomu, aby akékoľvek rezervácie, ktoré budú obsahovať vaše Identifikačné údaje, boli považované za vaše rezervácie.
 3. Potvrdzujete, že v dobe podpisu ste bol/a informovaný/á o všetkých skutočnostiach súvisiacich s podmienkami poskytovanej služby, vrátane
  1. výšky a splatnosti platieb vyžadovaných LJet s.r.o.,
  1. výšky a splatnosti platieb vo váš prospech, pokiaľ boli zjednané a
  1. že ste bol/a zoznámený/á s nasledujúcimi dokumentami:
   1. VOP,
   1. Cenník,
   1. Reklamačný poriadok.

11.4. Platnosť a účinnosť

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.10.2023

 LJet s.r.o., prevádzkovateľ aplikácii LimeJet Car