Reklamačný poriadok

Platný od 1.10.2023

LimeJet Car je aplikácia zdieľania vozidiel, prevádzkovaných spoločnosťou LJet s.r.o. so sídlom Obchodná 39, 811 06 Bratislava, IČO: 46 910 590, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro  č.vložky:  146345/B. Kontaktný email: [email protected]

 1. Ak ste Užívateľom aplikácií LimeJet Car a nie ste spokojný/á so službami, ktoré vám LJet s.r.o. poskytuje, tento Reklamačný poriadok upravuje proces vybavenia vašich reklamácií. 
 2. Aby mohla byť vaša reklamácia náležite vybavená, skontrolujte, či ste uviedli nasledujúce informácie: a) Meno, priezvisko, adresu,
  1. Popis reklamácie,
  1. Označenie skutočností, ktoré poukazujú na reklamáciu a vaše tvrdenia (dôkazy),
  1. Akú formu nápravy žiadate,
  1. váš podpis (pokiaľ reklamáciu doručujete písomne alebo osobne)
 3. Pokiaľ sa rozhodnete podať reklamáciu, môžete tak urobiť pomocou Komunikačných kanálov podľa VOP: e-mailom na adresu [email protected] lebo cez aplikáciu LimeJet Car
 4. Po úspešnom odoslaní reklamácie vám LJet s.r.o. pomocou Komunikačných kanálov potvrdí jej prijatie, a informuje vás o spôsobe a termíne jej vybavenia. LJet s.r.o.  vybaví vašu reklamáciu bez zbytočného omeškania, najneskôr však do 30 dní odo dňa prijatia. V zložitých prípadoch LJet s.r.o. vybaví vašu reklamáciu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prijatia, pričom vás na túto skutočnosť a dôvody vopred upozorní do 30 dní odo dňa prijatia.
 5. Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať všetky potrebné informácie na jej riadne vybavenie, vyzve vás LJet s.r.o.  na doplnenie reklamácie v dodatočnej lehote. Pokiaľ tak v dodatočnej lehote neurobíte, bude vaša reklamácia vyhodnotená ako neoprávnená.
 6. Náklady na zaslanie a prípravu reklamácie nesiete vy. Náklady na vybavenie reklamácie na seba berie LJet s.r.o.; tým ale nie je dotknuté právo LJet s.r.o. na náhradu vzniknutých nákladov v prípade neoprávnenej reklamácie. 
 7. V prípade, že sa reklamácia týka služieb tretej strany, ktorú LJet s.r.o. využíva, odporučí vám LJet s.r.o. obrátiť sa s reklamáciou priamo na tretiu stranu; LJet s.r.o. vám bude nápomocný pri jej riešení v maximálnej možnej miere.
 8. V prípade sporu a nespokojnosti s výsledkom vybavenia reklamácie a nemožnosti dosiahnutia zmieru so LJet s.r.o. sa prípadne môžete obrátiť na súd.
 9. Vzťahy medzi vami a LJet s.r.o. neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) LJet s.r.o. a všeobecne záväznými predpismi. Neprehliadnite pojmy začínajúce veľkým písmenom. Ich význam je uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach    LJet s.r.o..
 10. LJet s.r.o. je oprávnené zmeniť tento Reklamačný poriadok a jeho aktuálnu verziu zverejniť na internetových stránkach www.limejet.com a pomocou Komunikačných kanálov najneskôr v deň účinnosti.
 11. Reklamačný poriadok je účinný od 1.10.2023