ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (LimeJet Driver)

ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ КОРИСТУВАЧАМ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ
“LimeJet Driver ”

Цей документ є публічною офертою та публічним договором про надання інформаційних послуг (далі-Договір) і згідно ст. 633, 641 та гл.63 Цивільного кодексу України, що адресований будь-якій фізичній особі (далі – Користувач), є офіційною пропозицією “LimeJet Taxi”, тобто компанії, що діє під комерційним позначенням «LimeJet Taxi» (далі – “LimeJet Taxi” і містить всі істотні умови регламентування відносин, що виникають із будь-якою фізичною або юридичною особою, яка акцептувала цей Договір, прийнявши публічну пропозицію (оферту) про укладення даного Договору, іменованого надалі «Замовник», спільно іменовані – «Сторони».

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Сервіс “LimeJet Taxi”- це можливість використання технологічної платформи за допомогою мобільного додатку “LimeJet  Driver ”, що дозволяє отримувати інформацію про наявні замовлення на перевезення та/або надання логістичних послуг, доставки, а також організації спілкування між Користувачем, Клієнтом та Замовником, в тому числі прийняття платежів за дорученням Замовника.

Веб сайт – www.limejet.com

Мобільний Додаток – додаток для мобільних пристроїв “LimeJet  Driver ” для iOS, Android.

Call-центр компанії – за допомогою дзвінка на який Користувач може скористатися Сервісом “LimeJet Taxi”.

Замовник – фізична або юридична особа, яка, як Сторона цього Договору придбала інформацію у “LimeJet Taxi”, за допомогою Мобільного додатку «LimeJet Driver».

Користувач – фізична або юридична особа (уповноважена ними особа), яка надає інформацію про своє рішення замовити послуги з перевезення пасажирів, доставку багажу, доставку ручної поклажі або доставку відправлення в пункт призначення.

Особовий рахунок – розміщена в Мобільному Додатку «LimeJet  Driver» , інформація (доступ до якої надається після введення ідентифікаційного номера (логіна) та пароля) про авансові платежі, про нараховані бонуси, про рух грошових коштів, утриманих (списаних) з балансу в якості оплати послуг “LimeJet Taxi”, а також штрафів.

Логін (ID) – унікальний номер (набір символів) котрий присвоюється «Замовнику» після реєстрації в Мобільному Додатку “LimeJet Taxi”.

Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття умов цього публічного Договору (оферти) особою, яка зареєструвалась  в Мобільному додатку «LimeJet  Driver ».

Баланс особового рахунку – різниця, на певний момент часу, між сумою авансового платежу, внесеного «Замовником» на рахунок «LimeJet Taxi» і сумою коштів, списаних «LimeJet Taxi» з особового рахунку, як плату за надані інформаційні послуги, який відображається для перегляду в Мобільному додатку.

Авансовий платіж – внесення Замовником грошових коштів на рахунок «LimeJet Taxi» в спосіб, визначений в Мобільному додатку  не забороненими чинним законодавством України, а також від імені інших уповноважених осіб, що відображається збільшенням Балансу рахунку Замовника.

Списання коштів з особового рахунку – списання «LimeJet Taxi» коштів за рахунок авансових платежів Замовника в рахунок оплати придбаної інформаційної послуги, що відображається зменшенням Балансу особового рахунку.

Замовлення – інформація, наявна в Сервісі «LimeJet Taxi» щодо замовлення на перевезення або доставку, яка включає адреси пункту відправлення та призначення, час в який необхідно подати транспортний засіб, або інші подробиці інформації, яку надав Користувач або яка отримана з будь яких інших відкритих джерел.

Послуги з перевезення – перевезення пасажирів, доставка багажу або відправлення, ручної поклажі в пункт призначення, яка надається Замовником як перевізником самостійно, не залежно від “LimeJet Taxi”.

Вартість послуги з перевезення – грошова сума, яка повинна бути отримана або отримана Замовником від його Клієнта за надану послугу з перевезення, що включає в себе відповідні податки і збори, витрати пов’язані із її наданням, виходячи з вказаного Надавачем інформації орієнтовного маршруту.

Придбання інформаційної послуги (інформації) – це момент вчинення дії Замовником, яка свідчить про обрання ним конкретного Замовлення з інформації в Мобільному Додатку, шляхом обрання варіанту «Прийняти» щодо певного Замовлення.

Клієнт – особа, яка уклала в усній формі двосторонній Договір перевезення з Замовником в результаті отримання Замовником інформаційної послуги шляхом доступу до Сервісу “LimeJet Taxi”.

Договір – цей публічний договір, умови та правила, викладені на Веб сайті та в Мобільному додатку.

Платіж через Мобільний додаток – платіж, здійснений за допомогою банківського чи мобільного оператора або іншого способу оплати, який використовується Клієнтом через Мобільний додаток “LimeJet Taxi”, щоб оплачувати Вартість послуги з перевезення.

Заборонені до перевезення предмети – не можуть бути перевезені за допомогою Сервісу “LimeJet Taxi” або прийняті в якості відправлення для Доставки наступні предмети за невиключним списком, зокрема: дорогоцінне каміння, вироби із дорогоцінних каменів та металів, тварини і рослини, зброя та складові частини зброї, моделі зброї, їх повнорозмірні моделі та точні копії; вибухові речовини (за класифікацією ІАТА), людські залишки, антикваріат, хутро окремо від особи, кредитні карти, банкноти будь-яких національних валют, чеки окремо від особи, порнографія або інші предмети, заборонені до перевезення відповідно до законодавства; будь-які документи, що засвідчують особу, окремо від особи.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

За цим Договором “LimeJet Taxi” самостійно або із залученням третіх осіб зобов’язується надавати інформаційні послуги Замовнику шляхом надання доступу до Сервісу “LimeJet Taxi” в порядку та на умовах, визначених цим Договором, а Замовник зобов’язується прийняти вказані послуги та здійснити їх оплату з подальшою можливістю використання цієї інформації для надання «Замовником» послуги з перевезення.

Інформаційні послуги за цим Договором надаються шляхом надання доступу до електронних ресурсів Сервісу «LimeJet Taxi» після реєстрації в Мобільному Додатку «Limejet  Driver». Інформаційні послуги можуть складатись з отримання доступу Замовником до наявної в Сервісі “LimeJet Taxi” інформації про наявність потенційних замовлень на перевезення від третіх осіб (Користувачів), зокрема, адреси пунктів відправлення та призначення, час в який необхідно подати транспортний засіб, інші подробиці інформаційного повідомлення, яке повідомив Надавач інформації, і яке пов’язане із наданням послуг з перевезення безпосереднім Клієнтам.

«LimeJet Taxi» не надає за цим Договором послуг з перевезення будь-яким особам, в тому числі ні Користувачам, ні Клієнтам, ні іншим особам.

Зміст цього Договору є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти Договір про надання інформаційних послуг. Цей Договір є публічним і до нього застосовуються положення Цивільного законодавства України.

Сторони погодили, що в окремих містах “LimeJet Taxi” може передоручати будь-які свої зобов’язання, що випливають з цього Договору, третім особам(Партнерам). Це стосується, серед іншого, передачі прав та обов’язків щодо перегляду Облікових записів, Замовлень, взаєморозрахунків Сторін, переказу коштів, сплати через Мобільний додаток тощо.

Після укладення окремої угоди Замовник-автопарк може самостійно зареєструвати облікові записи для своїх працівників та/або постачальників послуг. У такому випадку Замовник-автопарк повинен забезпечити, щоб його працівники та/або надавачі послуг відповідали вимогам цього Договору та будь-якої іншої угоди, і погоджувались діяти у відповідності з їх умовами та зобов’язаннями. Замовник-автопарк та його працівники та/або надавачі послуг залишаються спільно та в повній мірі відповідальними за будь-яке порушення умов цього Договору, спричинене діями таких працівників та/або надавачів послуг.

УКЛАДАННЯ, ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

Цей Договір є укладеним з конкретною фізичною або юридичною особою з моменту вчинення такою особою Акцепту в порядку та спосіб, визначений цим Договором.

Акцепт здійснюється шляхом реєстрації на Веб сайті та/або зареєструвалась в Мобільному Додатку.

Надання послуг в повному обсязі за цим Договором здійснюється виключно після внесення Замовником першого авансового платіжу у сумі, не меншій ніж вказана в Мобільному додатку. Наступні авансові платежі вносяться у будь-якій сумі на розсуд Замовника, яка дозволяє підтримувати Баланс рахунку Замовника у стані достатньому для придбання інформаційних послуг на умовах попередньої оплати. “LimeJet Taxi” може здійснити надання на власний розсуд будь-якої частини послуг, передбачених цим Договором, Замовнику за фактом встановлення Мобільного додатку та створення Облікового запису.

Зміни до цього Договору можуть вноситись шляхом розміщення його нової редакції на сайті www.limejet.com, в тому числі шляхом випуску оновлення для Мобільного додатку. Вказані зміни діють з моменту їх оприлюднення і є однаковими для всіх Сторін цього Договору. У випадку, якщо Замовник не погоджується із його умовами внаслідок таких змін, він протягом 10 календарних днів у письмовій формі повідомляє про це «LimeJet Taxi». В усіх інших випадках, в тому числі якщо Замовник продовжив споживати інформаційні послуги за цим Договором і залишив або сплатив будь-які грошові кошти на користь “LimeJet Taxi”, зміни до цього Договору вважаються акцептованими Замовником.

Для повернення залишку невикористаної суми авансового платежу в разі припинення (розірвання) цього Договору, Замовник у повинен внести свої чинні банківські реквізити  належної йому банківської картки, на яку має здійснюватися повернення залишку невикористаної суми авансового платежу, внесеного ним раніше на рахунок «LimeJet Taxi». «LimeJet Taxi» не несе відповідальності у випадку надання Замовником неправильних або неповних реквізитів або реквізитів, не належних йому особисто, внаслідок чого, перерахована сума залишку авансового платежу не була отримана «Замовником».

Замовник має право в будь який час розірвати цей Договір в односторонньому порядку, шляхом видалення Мобільного додатку , або повідомивши про це на адресу електронної пошти [email protected] .

Укладаючи цей Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з його умовами, фактом акцепту цього Договору Замовник надає «LimeJet Taxi» дозвіл на проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів у випадку їх необхідності; у випадку якщо Замовник є фізичною особою, він надає «LimeJet Taxi» дозвіл на обробку своїх персональних даних, з метою можливості виконання умов даного Договору. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних трьох років після закінчення його дії, якщо це пов’язано із відносинами, що випливають з даного Договору.

Укладаючи цей Договір Замовник гарантує, що:

згідно з законом має право укладати угоду з нами, щоб використовувати Сервіс “LimeJet Taxi” для надання Послуг з перевезення;

досконало ознайомився, повністю розуміє та погоджується дотримуватися цього Договору, включно з усіма зобов’язаннями, що передбачені в цьому Договорю;

вся інформація, яку надано Замовником, є точною, правильною та повною;

Замовник забезпечить правильність та актуальність даних у Обліковому записі, та Замовник буде постійно оновлювати інформацію;

Замовник не буде дозволяти іншим особам використовувати свій Обліковий запис, не будете передавати його третій особі.

Замовник погоджується самостійно та повністю дотримуватися всіх податкових зобов’язань, що виникають щодо нього відповідно до застосовного законодавства стосовно надання Послуг з перевезення, включно із сплатою податку на прибуток, збору на соціальне та пенсійне страхування або будь-якого іншого застосовного податку чи збору; а також самостійно виконувати всі зобов’язання щодо оформлення працівників та податкової реєстрації для розрахунків та перерахувань до відповідних державних органів, як того вимагає застосовне законодавство. Замовник погоджується, що у випадку, якщо податковий орган направить «LimeJet Taxi» запит про надання інформації щодо діяльності Замовника, «LimeJet Taxi» може надати податковому органу інформацію щодо такої діяльності в обсязі, передбаченому застосовними нормативно-правовими актами.

Замовник зобов’язаний дотримуватися всіх норм законодавства, які можуть застосовуватися у зв’язку з наданням Послуг з перевезення. Замовник погоджуєтеся компенсувати «LimeJet Taxi» всі претензії, штрафи тощо, які «LimeJet Taxi» понесе у зв’язку з невиконанням Замовником зобов’язань, що виникають із застосовних норм законодавства.

«LimeJet Taxi» має право не приступати до надання доступу до Сервісу “LimeJet Taxi” або припинити його надання в разі виникнення у Замовника перед «LimeJet Taxi» або третіми особами, залученими за допомогою  Веб сервісу, Мобільного додатку, або Call-центру  компанії, простроченої заборгованості, незалежно від підстав виникнення такої заборгованості.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

“LimeJet Taxi” зобов’язується:

надавати інформаційні послуги Замовнику шляхом доступу до Сервісу “LimeJet Taxi” в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

здійснювати консультування Замовника щодо використання  Мобільного додатку.

сприяти Замовникові у виконанні Замовлень шляхом уточнення, при необхідності та за наявності можливості, у Користувача попередньої інформації про маршрут, а також у Замовника про вартість маршруту для безкоштовного передання цієї інформації Користувачеві та Клієнту в межах функціоналу Сервісу “LimeJet Taxi”, на їх запит.

“LimeJet Taxi”має право:

не надавати послуги Замовнику при залишку коштів на Особовому рахунку Замовника, меншому ніж розмір встановленої суми першого авансового платежу, або в інших випадках – на власний розсуд. При цьому “LimeJet Taxi” не зобовязане в даному разі повідомляти Замовника про причини припинення надання послуг;

тимчасово припиняти доступ до Мобільного Додатку у зв’язку з плановими та/або не плановими роботами, модернізацією Сервісу “LimeJet Taxi” або іншими подібними обставинами;

припиняти доступ до Мобільного Додатку у зв’язку із повідомленням про розірвання Договору, яке надійшло від Замовника, від’ємним Балансом особового рахунку Замовника, неакцепту змін до цього Договору;

невідкладно отримувати від Замовника всю інформацію, пов’язану із послугами з перевезення, яку він надав або надаватиме Клієнту в результаті придбання у “LimeJet Taxi” інформаційної послуги, та при необхідності, безкоштовно надавати таку інформацію Користувачу, який надав Замовлення, у тому числі у вигляді смс повідомлень, щодо орієнтирів вартості та орієнтирів часу надання послуги з перевезення Замовником.

Замовник має право:

використовувати отримані інформаційні послуги у своїй діяльності з перевезення пасажирів, багажу та доставки відправлень з додержанням вимог чинного законодавства України;

розірвати цей Договір в односторонньому порядку без пояснення причин в порядку, визначеному цим Договором;

на повернення залишку невикористаної суми авансового платежу в порядку, визначеному цим Договором.

відмовити в наданні послуг з перевезення в разі виявлення Заборонених до перевезення предметів.

Замовник зобов’язується:

повідомляти про готовність придбати у “LimeJet Taxi” інформаційні послуги, передбачені цим Договором, в порядку, передбаченому Мобільним додатком;

на власний розсуд приймати, відхиляти або ігнорувати Замовлення, доступ до яких Замовник отримує згідно умов цього Договору.

добросовісно використовувати придбані у “LimeJet Taxi” інформаційні послуги, не допускаючи скарг Користувачів, Клієнтів та завдання шкоди діловій репутації “LimeJet Taxi”;

вчасно та якісно надавати послуги з перевезення своїм Клієнтам за інформацією, придбаною у “LimeJet Taxi”;

оплачувати послуги “LimeJet Taxi”;

за усним запитом “LimeJet Taxi” або уповноваженої ним особи, негайно повідомити всі подробиці використання наданої за цим Договором інформації;

додержуватись всіх вимог чинного законодавства при отриманні результатів від використання інформаційних послуг;

не передавати інформацію, отриману від “LimeJet Taxi”третім особам без дозволу “LimeJet Taxi”;

дотримуватись всіх правил, пов’язаних з доставкою пасажирів та відправлень, а також надання послуг з перевезення, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації “LimeJet Taxi”;

самостійно нести відповідальність перед третіми особами та контролюючими органами, у разі порушення чинного законодавства щодо надання послуг з перевезення;

у випадку відмови без поважних причин від надання послуг з перевезення Клієнту за придбаним у “LimeJet Taxi” інформаційним повідомленням, своєчасно повідомити про це “LimeJet Taxi”, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації “LimeJet Taxi”;

вживати всіх заходів для недопущення відмови від надання послуг з перевезення Клієнту, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації “LimeJet Taxi”;

стежити за технічною справністю автомобіля, тримати кузов і салон автомобіля в чистоті, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації “LimeJet Taxi”;

забезпечити подачу у вказаний в Замовленні час, точно за вказаною в повідомленні адресою, із забезпеченням комфортної посадки Клієнтів, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації “LimeJet Taxi”;

невідкладно надавати “LimeJet Taxi” всю інформацію, пов’язану із ціноутворенням послуги з перевезення, яку він надав або збирається надати Клієнту в результаті отриманої від “LimeJet Taxi” інформаційної послуги для забезпечення, у випадку необхідності та можливості попередньо надавати “LimeJet Taxi” таку інформацію Інформаторам;

бути ввічливим і стриманим у відносинах із своїми Клієнтами, з метою недопущення завдання шкоди діловій репутації “LimeJet Taxi”;

сплатити штраф за порушення своїх зобов’язань у випадках передбачених цим Договором.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. РОЗРАХУНКИ МіЖ СТОРОНАМИ

В процесі надання інформаційних послуг Замовник сплачує «LimeJet Taxi» їх вартість за кожний момент фактичного придбання інформації, на умовах попередньої оплати.

Вартість кожної придбаної за цим Договором інформаційної послуги через Мобільний додаток визначається в Мобільному додатку згідно поточної вартості послуг «LimeJet Taxi» в певному  регіоні та в певний час, у відсотковому відношенні від вартості наданої Замовником Клієнту послуги із перевезення, за кожний момент придбання інформації, якщо інформація стосується послуги з перевезення, наданої безпосередньо Сервісом «LimeJet Taxi».

Вартість послуг може бути зменшена/збільшена «LimeJet Taxi» тимчасово або на постійній основі в залежності від регіону та в зв’язку з іншими чинниками на розсуд «LimeJet Taxi», але згідно з умовами, передбаченими цим Договором, «LimeJet Taxi» зобов’язується повідомити про це «Замовника» шляхом опублікування інформації на Веб-сайті «LimeJet Taxi» або в Мобільному Додатку.

Для оплати послуг Замовник здійснює Перший авансовий платіж згідно п.3.3. цього Договору. Наступні авансові платежі у будь-якій сумі, та дозволяють підтримувати позитивний Баланс рахунку «Замовника» у розмірі, не менше 0,00 грн.(Нуль гривень).

Сума авансового платежу відображається на Особовому рахунку «Замовника» і становить його баланс.

Після настання моменту фактичного придбання інформаційної послуги, «LimeJet Taxi» здійснює  списання з Особового рахунку Замовника коштів, які відповідають вартості інформаційної послуги, визначеної згідно умов цього Договору.

Якщо Замовник протягом 5 (П’ять) днів після придбання послуги «LimeJet Taxi» не пред’явить письмову претензію за адресою електронної пошти [email protected] щодо якості наданої інформаційної послуги, то послуга вважається наданою у повному обсязі та належним чином.

Під час оплати інформаційних послуг Замовник повинен використовувати виключно грошові кошти, банківські рахунки та банківські картки, належні йому особисто. У випадку залучення Замовником третіх осіб до оплати придбаних ним у «LimeJet Taxi»  інформаційних послуг на підставі цивільних Договорів укладених ним з третіми особами, як то використання банківської картки дружини /чоловіка та в усіх інших випадках, Замовник несе самостійну відповідальність перед такими третіми особами за використання їх коштів. Будь-які кошти, які надійшли «LimeJet Taxi»  із посилання на Логін Замовника, вважаються такими, що надійшли від Замовника, незалежно від особи, яка здійснила таку оплату, та всі заяви від таких осіб щодо повернення сплачених коштів розглядатися «LimeJet Taxi» не будуть та повинні вирішуватися між таким платником та Замовником безпосередньо, без залучення «LimeJet Taxi».

«LimeJet Taxi» не має права здійснювати перевірку джерел походження коштів, які використані Замовником для оплати придбаних у «LimeJet Taxi» інформаційних послуг. 

Наступним Замовник дозволяє та доручає «LimeJet Taxi» виступати в якості обмеженого торгового агента виключно з метою стягнення від імені Замовника Вартості послуги з перевезення, сплачених Користувачем або Клієнтом через послугу Платежі через Мобільний додаток. Замовник погоджується з тим, що будь-які платежі, здійснені через послугу Платежі через Мобільний додаток, вважаються такими ж, як і платежі, які безпосередньо надходять Замовнику, та відображаються на його Особовому рахунку та можуть бути використані для проведення взаємних розрахунків Сторін за цим Договором.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

«LimeJet Taxi» не відповідає перед Користувачами, Клієнтами Замовника та самим Замовником, а також перед  державними органами, органами місцевого самоврядування та третіми особами за зобов’язаннями Замовника або за будь-які порушення, допущені Замовником в результаті здійснення ним діяльності із надання послуг з перевезення.

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачено цим Договором.

У разі отримання скарг від Користувачів Сервісу «LimeJet Taxi» , Клієнтів Замовника, які вказують на порушення Замовником своїх зобов’язань за цим Договором або за договорами перевезення, укладеними між Користувачем, Клієнтом та Замовником, наприклад, використання технічно несправного транспортного засобу, надання послуг з перевезення Клієнта з істотним запізненням, відмова від надання послуг з перевезення Клієнта без поважних причин та в інших випадках, які свідчать про порушення прийнятих на себе Замовником зобов’язань, а також у разі недостатності коштів на Особовому рахунку Замовника або у разі наявності у Замовника більше 5% відмов від надання послуг з перевезення Клієнта, «LimeJet Taxi» в односторонньому порядку має право тимчасово припиняти доступ до Мобільного Додатку, а у разі не усунення порушень протягом розумного строку, або повторності порушень, припинити надання послуг такому Замовнику за цим Договором або розірвати Договір в односторонньому порядку.

У випадках виявлення «LimeJet Taxi» обставин недобросовісного виконання Замовником умов цього Договору, випадках надходження на адресу «LimeJet Taxi» обґрунтованих письмових або усних скарг від Користувачів, Клієнтів Замовника або третіх осіб, пов’язаних із недобросовісним використанням придбаної у «LimeJet Taxi» інформаційної послуги Замовником у своїй діяльності, при наданні послуг з перевезення, такі випадки вважаються Сторонами як безспірні випадки завдання шкоди діловій репутації «LimeJet Taxi»  і тягнуть за собою обов’язок Замовника сплатити штраф, розмір яких зазначається у Мобільному додатку. Замовник погоджується, що «LimeJet Taxi» має право утримувати суму нарахованих штрафів із Особового рахунку Замовника,  

Сплата штрафу у випадках передбачених цим  Договором не звільняє Замовника від виконання обов’язків та усунення порушень. Також сплата штрафу не позбавляє «LimeJet Taxi» права на розірвання Договору, або обмеження чи припинення доступу до Мобільного Додатку.

Сторони погодили, що повну відповідальність за будь-яке порушення будь-яких законів та підзаконних нормативно-правових актів, які можуть виникнути внаслідок надання Послуг з перевезення, несе виключно Замовник.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Всі спори і розбіжності, які можуть виникати в ході виконання даного Договору, будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів.

При неможливості врегулювати Сторонами розбіжності спір вирішується за встановленою підсудністю та в порядку визначеним чинним законодавством України.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Цей Договір укладено на невизначений строк.

Договір може бути розірваний в односторонньому порядку Замовником та «LimeJet Taxi», у випадках та порядку, передбачених цим Договором та законодавством.

Договір також може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.

ФОРС-МАЖОР

Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс-мажору.

До форс-мажору, зокрема, але не виключно, відносяться:

пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув, епідемія та інші природні явища і стихійні лиха;

військові дії, антитерористичні операції, страйки, збої в роботі платіжних систем та мережі інтернету, прийняття органом державної влади або місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору, тощо.

Строк виконання зобов’язань Сторін за цим Договором продовжується на строк дії обставин форс-мажору. В разі, якщо такі обставини тривають більше, ніж 3(Три) місяці поспіль, Сторони мають право на розірвання цього Договору із посиланням на такі форс-мажорні обставини.

ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ

Сторони усвідомлюють та погоджуються, що цей Договір не є трудовим Договором, не є Договором підряду, і що «LimeJet Taxi» надає «Замовнику» виключно інформаційні послуги за цим Договором на платній основі.

Замовник надає Клієнтам послуги з перевезення на власний ризик. Замовник самостійно та за власний рахунок здійснює обладнання транспортного засобу відповідно до вимог законодавства, при необхідності отримує всі передбачені дозволи та ліцензії для здійснення діяльності з перевезення пасажирів, самостійно веде облік та сплачує податки і збори, пов’язані з наданням ним послуг з перевезення Клієнтам, та несе самостійну відповідальність за результати такої діяльності.

Замовник усвідомлює і погоджується з тим, що «LimeJet Taxi» не виступає його податковим агентом щодо будь-яких податків та зборів, які стягуються на території України відповідно до чинного законодавства України, у зв’язку із акцептуванням даного Договору.

«LimeJet Taxi» має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови Договору в будь-який час шляхом публікування інформації на Веб-сайті та/або в Мобільному додатку.

«LimeJet Taxi» має право організовувати та проводити строкові акції, у тому числі шляхом внесення змін та доповнень до цього Договору, запроваджувати та скасовувати бонусні та інші  заохочувальні програми.

Замовник поінформований і погоджується з тим, що Мобільний Додаток може бути тимчасово недоступний з технічних причин, зокрема, у зв’язку із проблемами пов’язаними з функціонуванням мережі інтернету, через планові роботи, технічні неполадки або модернізацію програмного забезпечення Сервісу «LimeJet Taxi», відсутністю мережі на мобільних пристроях через збої в роботі мобільних операторів тощо. У зв’язку із такими обставинами «LimeJet Taxi» не гарантує конкретну або мінімальну наявність доступу до Мобільного Додатку і Замовник не має з цього приводу претензій до «LimeJet Taxi».

Акцептуючи цей Договір Замовник стверджує, що має повну цивільну дієздатність, дійсні права на керування транспортним засобом, має на законних підставах у користуванні транспортний засіб у технічно справному стані, придатний для здійснення перевезень, право здійснювати перевезення пасажирів та багажу, усі необхідні дозволи, і зобов’язується дотримуватись правил перевезення та вимог чинного законодавства щодо здійснення своєї діяльності з надання послуг перевезень.

ЛІЦЕНЗІЯ

Відповідно до цієї Угоди «LimeJet Taxi» надає Замовнику обмежену, невиключну, відкличну, іменну ліцензію, що не підлягає субліцензуванню, на:

доступ до Мобільного додатку і використання Мобільного додатку на особистому пристрої Користувача виключно з метою користування Сервісом «LimeJet Taxi»;

використання виключно інформації та отримання доступу до неї через Мобільний додаток, в тому числі для комерційного використання.

Будь-які права, які прямо не передбачено цим Договором, належать та залишаються за «LimeJet Taxi».

Погоджуючись з умовами цього Договору в існуючій редакції, Замовник висловлює свою згоду на отримання рекламної інформації, поширюваної по мережах зв’язку в цілях і випадках, коли необхідність такої згоди передбачена законодавством.

Сторони погоджують, що виключні права на Сервіс «LimeJet Taxi»  та його зміст: платформа «LimeJet Taxi», Веб сайт, Мобільний додаток, будь-які його складові частини, включаючи програмний код, елементи дизайну, текст (за винятком новинної стрічки), графічні зображення, ілюстрації, відео та інші об’єкти права інтелектуальної власності, є виключною власністю правовласника і не можуть бути використані без письмової згоди правовласника.

Ці Умови не передбачають надання будь-яких прав або дозволів Користувачеві на використання найменування «LimeJet Taxi», Веб сайту та Мобільних додатків будь-яким чином, крім способів, передбачених його функціональними можливостями та цим Договором.

«LimeJet Taxi» може надавати мітки, етикетки, наклейки чи інші позначки, що відносяться до «LimeJet Taxi» або іншим чином вказують на те, що ви використовуєте Сервіс «LimeJet Taxi» За цим Договором надається Замовнику невиключна, несубліцензована, непередавана ліцензія на використання таких знаків, і лише для того, щоб вказати, що Замовник надаєте Послуги з перевезення за допомогою Мобільного додатку. Після закінчення дії цього Договору Замовник зобов’язаний негайно видалити будь-які ознаки, що відносяться до знаку для товарів та послуг (комерційного найменування) «LimeJet Taxi».

Замовник не має права:

відтворювати і поширювати Мобільний додаток, в комерційних цілях (у тому числі за плату), в тому числі в складі збірників програмних продуктів, без письмової згоди правовласника.

змінювати, декомпілювати, дешифрувати і проводити інші дії з програмним кодом, метою яких є отримання інформації про реалізацію алгоритмів Мобільного додатку, створення похідних творів, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Додатку «LimeJet Taxi», будь-яких його компонентів без письмової згоди правовласника.

користувач не має права змінювати і / або видаляти найменування Додатку «LimeJet Taxi»

ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Умови цього Договору регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України.

Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України

Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цього Договору будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цього Договору.

РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ:

ТОВ «ЛАЙМ ДЖЕТ УЖ»,

88020, Закарпатська обл., місто Ужгород, вул.Мартина Сергія, будинок 4

Код ЄДРПОУ 40065524,

IBAN: UA363052990000026003003601161

в АТ КБ “ПРИВАТБАНК” (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299)

e-mail: [email protected]