Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Spoločnosť LJet s.r.o., so sídlom Obchodná 39 Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 06 ,
IČO: 46910590, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 146345/B, má záujem ako prevádzkovateľ (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely:
Spracúvania informácií o partneroch v rámci prevádzkovania informačných systémov pre prepravu osôb: v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa, číslo občianskeho preukazu, vodičské oprávnenie.

Vaše osobné údaje vo vzťahu k týmto účelom poskytujete Prevádzkovateľovi dobrovoľne, na základe tohto Vášho súhlasu, ktorý je právnym základom pre ich spracovanie. Vaše osobné údaje na tieto účely poskytujete na obdobie trvania vyššie uvedeného účelu alebo do momentu odvolania Vášho súhlasu.

Týmto súhlasím – s možnosťou kedykoľvek odvolať tento svoj súhlas so spracovaním týchto osobných údajov Prevádzkovateľom pre vyššie uvedené účely poskytovania a zasielania osobných informácií, ako aj s nadviazaním kontaktu poštou, telefonicky alebo osobne zo strany Prevádzkovateľa a na zasielanie informácií obchodných partnerov.

Svoj súhlas týkajúci sa spracovania osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať elektronicky alebo v písomnej forme, jeho doručením na adresu uvedenú nižšie.

Na uvedených kontaktných adresách si môžem uplatňovať svoje práva v súvislosti s poskytovaním informácií, prístupom k poskytnutým osobným údajom, opravou osobných údajov, zmenami a vymazaním, obmedzením spracovania, namietaním spracovania osobných údajov a prenosnosti mojich osobných údajov v súlade s GDPR a Zákonom. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu sa garantuje.

Vaše osobné údaje nebudú zverejňované okrem prípadov, keď ich zverejnenie vyžaduje záväzný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

V súvislosti s vyššie uvedenými účelmi spracúvania Vašich osobných údajov môžu byť Vaše osobné údaje prenášané do ostatných krajín Európskej únie vrátane krajiny sídla sprostredkovateľa, ktoré sa v zmysle Zákona považujú za členské štáty Európskej únie.

Požiadavky týkajúce sa poskytnutia informácií, zmeny osobných údajov a odvolania súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek adresovať e-mailom na adresu: [email protected]
 

Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ v aplikácii LimeJet Car na platforme CarTrek potvrdzujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

(v prípade osoby mladšej ako 16 rokov schvaľuje súhlas nositeľ rodičovských práv a povinností)