Zmluva o sprostredkovaní 

 

 

 

 

 

Zmluva o sprostredkovaní

 

 

 

 

 

 

 

uzavretá medzi

 

 

 

[...]
(ako Záujemca )
a

LJet s.r.o.

(ako Sprostredkovateľ)

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ (ďalej ako „Zmluva“) uzatvorená v súlade s § 642 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „OBZ“) medzi

Záujemca :

obchodné meno: [...]

so sídlom: [...]

IČO: [...]

spoločnosť zapísaná v: [...]

zastúpená: [...]

(ďalej len „Záujemca“) a Sprostredkovateľ: obchodné meno: LJet s.r.o. 

sídlo: Obchodná 39, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO: 46 910 590

spoločnosť zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 146345/B

zastúpená: Jaroslav Synetar, konateľ

(ďalej len „Sprostredkovateľ“)

 

(Záujemca a Sprostredkovateľ ďalej samostatne aj „Zmluvná strana“ a spoločne „Zmluvné strany“)

 

PREAMBULA

KEĎŽE

 1. Záujemca je spoločnosť / fyzická osoba podnikateľ, ktorá prevádzkuje na základe živnostenského oprávnenia službu taxi servisu pre tretie osoby za odplatu.

 2. Sprostredkovateľ je spoločnosťou, ktorá prevádzkuje online systém sprostredkovania jázd (Online dispečing) na základe ktorej sprostredkúva pre podnikateľov v oblasti taxi služieb klientov za odplatu / províziu.

 3. Záujemca má záujem na tom, aby mu Sprostredkovateľ za dohodnutú províziu sprostredkoval

  1. Služby Online dispečingu

  2. Klientov pre ktorých môže Záujemca poskytnúť svoje služby taxi servisu.

DOHODLI SA ZMLUVNÉ STRANY NASLEDOVNE:

I.

PREDMET ZMLUVY

 1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že bude v prospech Záujemcu vyvíjať činnosť (i.) prevádzku Online dispečingu a (ii.) zabezpečenie klientov tretie osoby pre Záujemcu plynúcich z Online dispečingu a Záujemca sa zaväzuje zaplatiť za tieto činnosti Sprostredkovateľovi Províziu, a to všetko za podmienok podľa tejto Zmluvy.

 2. Činnosti Sprostredkovateľa podľa tejto Zmluvy sa považujú za splnené momentom keď klient sprostredkovaný Sprostredkovateľom z Online dispečingu potvrdí záujem o taxi službu Záujemcu.

 3. Podrobný popis fungovania Online dispečingu tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve, pričom podpisom tejto Zmluvy obe Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s fungovaním Online dispečingu a tomuto fungovaniu rozumejú.

II.

PROVÍZIA A JEJ SPLATNOSŤ

 1. Nárok Sprostredkovateľa na výplatu Provízie za činnosti podľa tejto Zmluvy vzniká:

 1. V momente keď klient Záujemcu potvrdí záujem o taxi službu prostredníctvom Online dispečingu.

 2. Výška Provízie je .......% z ceny taxi služby, ktorá sa mení v závislosti od dĺžky jazdy.

 1. Záujemca je povinný uhradiť Sprostredkovateľovi zábezpeku vo výške .... EUR (Zábezpeka) z ktorej bude Provízia odčítaná za každé sprostredkovanie klienta pre Záujemcu prostredníctvom Online dispečingu.

 2. Zábezpeka je splatná na účet Sprostredkovateľa v tvare IBAN:........

 3. Zmluvné strany berú na vedomie, že takto dohodnutá Provízia v sebe zahŕňa aj úhradu nákladov Sprostredkovateľa spojených so sprostredkúvaním podľa tejto Zmluvy.

 

III.

POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Záujemca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Sprostredkovateľovi skutočnosti rozhodujúce pre zmenu v podmienkach užívania Online dispečingu.

 2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje vyvíjať činnosti podľa tejto Zmluvy odborne, pri zachovaní záujmov Záujemcu a pri dodržaní zásady dôvernosti a mlčanlivosti o skutočnostiach o ktorých sa v súvislosti so svojou činnosťou podľa tejto Zmluvy dozvedel.

 3. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť riadne a technologicky obstojné fungovanie Online dispečingu, tak aby Záujemca nemal straty na zákazníkoch.

 4. Záujemca je povinný rešpektovať fungovanie Online dispečingu tak, ako je popísané v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

IV.

POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI A KONKURENČNÁ DOLOŽKA

 1. Zmluvné strany berú na vedomie, že obsah tejto Zmluvy je považovaný za dôverný a že skutočnosti obsiahnuté v tejto Zmluve a skutočnosti, o ktorých sa dozvedia pri plnení predmetu tejto Zmluvy, budú považovať za obchodné tajomstvo v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa preto zaväzujú, že táto zmluva nebude sprístupnená k nahliadnutiu inej osobe. Obidve Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať absolútnu mlčanlivosť aj po skončení tohto zmluvného vzťahu.

 2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje neposkytovať, žiadne iné služby ako služby Online dispečingu tretím osobám t. j. potencionálnym klientom Záujemcu. V prípade porušenia tohto záväzku je sprostredkovateľ povinný uhradiť Záujemcovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000 EUR za každé jedno porušenie.

V.

DORUČOVANIE

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že za oznámenie podľa tejto Zmluvy sa považuje oznámenie telefónom, listom alebo e-mailom za predpokladu adresovania správ na adresu:

 

Záujemca:

Sprostredkovateľ:

adresa:

adresa:

tel. č.:

tel. č.:

 

 

e-mailová adresa:

e-mailová adresa:

Kontaktná osoba:

Kontaktná osoba:

 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenia vykonané prostredníctvom e-mailu platia za doručené momentom ich odoslania na v tomto článku uvedenú adresu. Doporučené oznámenia odoslané sprostredkovateľom prostredníctvom pošty sa budú považovať za doručené uplynutím lehoty troch dní od odoslania doporučeného oznámenia na adresu uvedenú v tomto článku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia, pričom odoslanie Sprostredkovateľ preukáže predložením podacieho lístku. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby (najmä DHL, IN TIME, UPS) budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.

VI.

DOBA TRVANIA ZMLUVY

 1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní ..........mesiacov odo dňa jej podpísania Zmluvnými stranami.

 2. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo Zmluvných strán písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 (jeden) mesiac a začína plynúť od prvého dňa v kalendárnom mesiaci nasledujúceho po mesiaci v ktorom došlo k doručeniu výpovede druhej Zmluvnej strane.

VII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia príslušnými ustanoveniami OBZ a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, pokiaľ touto Zmluvou nebolo dohodnuté inak.

 2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním oboma Zmluvnými stranami.

 3. Neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy nemá vplyv na platnosť tejto Zmluvy ako celku, ani ostatných jej ustanovení.

 4. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve musia byť urobené písomne po vzájomnej dohode Zmluvných strán.

 5. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá Zmluvná strana.

 6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, že túto Zmluvu uzavreli dobrovoľne, slobodne, vážne, bez akéhokoľvek nátlaku, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že sú oprávnené nakladať s predmetom Zmluvy, že prejavy ich vôle sú určité a zrozumiteľné, že právny úkon bol urobený v predpísanej forme, že svojim obsahom a účelom sa neprieči zákonu, ani ho neobchádza a že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, porozumeli jej obsahu, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa ..................2023

Záujemca: ___________________________________

[...]

V Bratislave, dňa .........................2023

Sprostredkovateľ:__________________________________

LJet s.r.o.

Jaroslav Synetar, konateľ

 

Príloha č. 1

Opis fungovania Online dispečingu