Špecifikácia spracúvania osobných údajov obchodných partnerov

Účel zhromažďovania

osobných údajov

 

Rozsah osobných údajov

 

Spôsob a dôvod spracúvania osobných údajov

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov

 

Správa obchodných partnerov

 

    • základné údaje totožnosti

    • profesijné údaje (pozícia za danú spoločnosť)

    • e-mailová adresa

    • doručovacia adresa

    • číslo účtu

    • telefónne číslo

    • dátum narodenia

    • adresa trvalého pobytu

    • štátna príslušnosť

    • rodné číslo (iba v prípade nevyhnutnej potreby v závislosti od obsahu zmluvy)

    • číslo občianskeho preukazu

a/alebo číslo pasu (iba v prípade nevyhnutnej potreby v závislosti od zmluvy/objednávky

 

 

 

    • vytváranie a správa súborov obchodných partnerov, ich udržiavanie a aktualizácia počas spolupráce

    • centralizácia všetkých údajov súvisiacich s obchodnými partnermi a údajov nevyhnutných pre Prevádzkovateľa za účelom riadneho plnenia danej zmluvy

    • organizácia interných adresárov a organizačných schém

 

    • plnenie zmluvy/objednávky, ktorej druhou zmluvnou stranou je dotknutá osoba

 

 

 

    • doba trvania zmluvy

Správa klientov

    • základné údaje totožnosti

    • profesijné údaje (pozícia za danú spoločnosť)

    • e-mailová adresa

    • doručovacia adresa

    • číslo účtu

    • telefónne číslo

    • dátum narodenia

    • adresa trvalého pobytu

    • štátna príslušnosť

    • rodné číslo (iba v prípade nevyhnutnej potreby v závislosti od obsahu zmluvy)

    • číslo občianskeho preukazu

a/alebo číslo pasu (iba v prípade nevyhnutnej potreby v závislosti od zmluvy/objednávky)

    • EVČ vozidla a VIN vozidla,

    • údaje v rozsahu technického preukazu vzhľadom na predmet zmluvy/objednávky

 

 

 

 

    • vytváranie a správa súborov klientov, ich udržiavanie a aktualizácia počas spolupráce

    • centralizácia všetkých údajov súvisiacich s klientmi a údajov nevyhnutných pre Prevádzkovateľa za účelom riadneho plnenia danej zmluvy

    • organizácia interných adresárov a organizačných schém

 

    • plnenie zmluvy/objednávky, ktorej druhou zmluvnou stranou je dotknutá osoba

    • doba trvania zmluvy

Fakturácia

    • identifikačné údaje

    • trvalý pobyt a/alebo doručovacia adresa

 

•vystavenie faktúry za dodaný tovar / službu

•vystavenie dodacieho listu

 

    • zákonná povinnosť

doba trvania účelu

 

Sporová agenda

    • základné údaje totožnosti

    • doručovacia adresa

    • dátum narodenia

    • adresa trvalého pobytu

    • štátna príslušnosť

 

 

    • zhromažďovanie a spracovávanie údajov na účely žiadosti, výzvy, výzvy na úhradu, predžalobnej výzvy, súdnej žaloby alebo prípadne k výkonu vydaného rozsudku.

 

    • oprávnený záujem

 

    • pred zahájením súdneho konania: do času, kedy bude uzatvorená dohoda o riešení sporu zmierom alebo, pokiaľ uzatvorená nebude, do času, kedy bude podaná zodpovedajúca žaloba

 

    • pri súdnom konaní: do času, pokiaľ je možné proti vydanému rozhodnutiu uplatniť riadne alebo mimoriadne opravné prostriedky

 

Kamerový systém

    • kamerový záznam s vyobrazením osoby

    • krátkodobá správa záznamov z dôvodu zabezpečenia ochrany majetku na pracovisku a prevencie pred krádežou

    • oprávnený záujem

    • maximálne 15 dní